เสริมประสบการณ์งานสหกรณ์ เปิดโลกทัศน์ใหม่ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 6 โรงเรียน

551
views

เสริมประสบการณ์งานสหกรณ์ เปิดโลกทัศน์ใหม่ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 6 โรงเรียน

การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ เน้นให้เด็กฝึกปฏิบัติการทำงานในระบบสหกรณ์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ทัศนศึกษาดูงานในเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง กรมส่งเสริมสหกรณ์เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบงานตามโครงการพระราชดำริ สนับสนุนงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน โดยจัดให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีตามช่วงชั้นเรียน แนะนำการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีการเรียนรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ พร้อมทั้งปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เด็กนักเรียนรู้ถึงประโยชน์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์ ครูผู้รับผิดชอบ และผู้สังเกตการณ์เพื่อสร้างประสบการณ์ในพื้นที่จริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านงานสหกรณ์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถบูรณการร่วมกันให้กับคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียน เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง

โดยในปี พ.ศ.2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นิคมสหกรณ์ปากพญา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ( นครศรีธรรมราช ) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ทัศนศึกษา กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 120 คน

ประกอบด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ครู 6 โรงเรียน จำนวน 90 คน ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2563 คาดหวังให้ผู้เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน ได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานนิคมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์สามารถนำประสบการณ์และองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการบูรณการสอนวิชาสหกรณ์กับกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งนายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายชวรัตน์ มณีโลกย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และทีมงาน รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าว

↗️
SHARE