เริ่มแล้ววันนี้! ราชกิจจาฯ ประกาศเรตค่าปรับความผิดจราจรใหม่ ตั้งแต่200 – 1,000 บาท

1039
views

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดค่าปรับความผิดจราจร ตั้งแต่ 200 – 1,000 บาท บังคับใช้วันนี้ (26 ส.ค. 63) วันแรก

(26 ส.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น

ราชกิจจานุเบกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ บรรดาประกาศข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

สำหรับค่าปรับในความผิดบางส่วน ได้แก่

ไม่เปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือแซง ปรับ 200 บาท
ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ปรับ 400 บาท
ฝ่าไฟแดง ปรับ 500 บาท
ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 500 บาท

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริม สำหรับการสนทนา ปรับ 500 บาท
รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถไม่ติดธงสีแดง ปรับ 500 บาท
ใช้รถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมีหรือเสียง เกินเกณฑ์ที่ ผบ.ตร.กำหนด ปรับ 1,000 บาท

อ่านฉบับเต็ม : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  | อ่านต้นฉบับ >