น.ร.สวนกุหลาบเมืองคอน ชนะเลือกตั้งนั่ง ปธ.สภานักเรียนไทยปี’61

2760
views

มติชนออนไลน์
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี ตัวแทนนักเรียนจาก 75 โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนไทย ประจำปี 2561 โดยปีนี้ นายปริวัตร เทียบทอง นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับการเลือกเป็นประธานสภานักเรียนไทย ประจำปี 2561 อย่างเป็นเอกฉันทน์

ทั้งนี้ สำนักกิจกรรมนักเรียน สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดอบรมสัมมนาสภานักเรียนไทย ระดับประเทศ และมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนไทย และคณะกรรมการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดปทุมธานี มาให้ความรู้ และนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสภานักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคม สร้างสรรค์ให้นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมภายใต้ระเบียบ กฎ กติกาของสังคม

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE