เจ๋ง!! โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง แข่งขันทักษะระดับประเทศ รับรางวัลอื้อ!!

3300
views
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๖๑ ณ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระวันรัต

สมเด็จพระวันรัต มอบโอวาทว่า “กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ และประสบการณ์มาใช้ปฏิบัติจริง นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ”

การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9

สำหรับการแข่งขันดังกล่าว จะมีภิกษุสามเณรเข้าร่วมการแข่งขันจาก ๑๔ กลุ่ม รวม ๔๐๙ โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน ๑,๐๙๕ รูป โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ได้รับรางวัลดังนี้ (๒ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง)

การแข่งขันทักษะวิชาการ

๑. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (เหรียญทอง) ๑. สามเณรวีรภูชงค์ สกุลรัตน์ ๒. สามเณรตะวันฉาย ดาวัลย์ ๓. สามเณรชาคริต เรืองทองฉิม
๒. หนังสือทำมือเล็มน้อย ระดับมัธยมตอนต้น ได้ (เหรียญทอง) ๑. สามเณรศุภกฤต ขำเกิด ๒. สามเณรฐปนยศ ทองมะลิ ๓. สามเณรทินภัทร นวลจันทร์คง
๓. ประติมากรรมลอยตัวระดับมัธยมตอนปลาย ได้ (เหรียญเงิน) ๑. สามเณรอนันตโชติ โชติเสว์ ๒. สามเณรณัฐพล หมื่นหอ ๓. สามเณรเกียรติอนันต์ ศรีสวัสดิ์

การแข่งขันทักษะวิชาการ

๔. หนังสือทำมือเล่มน้อย ระดับมัธยมตอนปลาย (เหรียญเงิน) ๑. สามเณรณัฐพงศ์ แคล้วอ้อม ม.6 ๒. สามเณรอลงกรณ์ พิทักษ์วงศ์ ม.6 ๓. สามเณรชัยวัฒน์ บุสบง ม.6
๕. บรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ (เหรียญเงิน) ๑. สาเมณรกิตติพงศ์ พรหมแก้ว ม.๑
๖. การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ (เหรียญทองแดง)ได้แก่ สามเณรผดุงเกียรติ แนมไสย ม.2
๗. การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ (เหรียญเงิน)ได้แก่ สามเณรพรศักดิ์ มีหมื่นผล ม.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ

๘. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ (เหรียญทองแดง) ได้แก่ สามเณร ปิยวัฒน์ เชาวลิต ม.6
๙. การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ (เหรียญเงิน) ได้แก่ สามเณรสิทธิวัจน์ ธนประโยชน์ศักดิ์ ม.3
๑๐. การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ (เหรียญทองแดง)ได้แก่ สามเณรเอลซอล เสรสฐะ ม.4

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE