26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

519
views

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

NO DRUG ปัญหาของยาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของสังคมในวงกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม

แนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย การสกัดกั้นยาเสพติด การป้องกันประชาชนทุกภาคส่วนให้ปฏิเสธยาเสพติด และการช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยา ให้กลับมาเป็นคนดี นำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ “สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด”

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อจุดกระแสสังคมให้ตื่นตัว สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และพื้นที่ปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ที่สำคัญคือครอบครัว ต้องกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักต่อต้านยาเสพติด และปรับกรอบความคิด ทัศนคติพฤติกรรม สร้างแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระเบียบวินัย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานจุดประกายความคิดที่ดีของเยาวชน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE