วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

961
views

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ผลักดันให้เป็นศูนย์วิจัย ทดสอบ เครื่องยนต์ดีเซลยูโร 5

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม

เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว” โดยมี อ. ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้นำชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร ด้วยพื้นที่อำเภอขนอมประชาชนส่วนใหญ่มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตร ทำสวน เช่น สวนมะพร้าว สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และทำนา ซึ่งมีผลิตผลและรายได้ ไม่แน่นอน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณค่าปาล์มน้ำมัน ก่อเกิดพลังงานทางเลือก นำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มเเข็ง ยั่งยืน และผลักดันให้เป็นศูนย์วิจัย ทดสอบ เครื่องยนต์ดีเซลยูโร 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในรูปแบบ New Normal

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE