กกพ.จัดสัมมนาโครงการไฟฟ้าสีเขียว สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เพื่อการเติบโตของ สะอาดอย่างยั่งยืน

791
views

กกพ.จัดสัมมนาโครงการไฟฟ้าสีเขียว (Green Station) สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เพื่อการเติบโตของ
สะอาดอย่างยั่งยืน

ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี คุณฤดี ภริงคาร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมจัดสัมมนาโครงการไฟฟ้าสีเขียว (Green Station) สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เพื่อการเติบโต โดยมีประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช้าร่วม

คุณฤดี กล่าวว่า ในนามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. ได้จัด“สัมมนาโครงการไฟฟ้าสีเขียว (Green Station) สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เพื่อการเติบโตของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจาก 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ปีงบประมาณ 2563 โดยทั้ง 26 โครงการ จะขับเคลื่อนการสื่อสารภายใต้แนวคิด “CLEAN ENERGY FOR LIFE: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG7 ของสหประชาชาติ และสำหรับโครงการไฟฟ้าสีเขียว หรือ Green Station นี้ จะสื่อสารประเด็นหลัก คือ ประเด็น “พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล หรือ Bio mass”

สำหรับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจกา

โดย โครงการไฟฟ้าสีเขียว จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล การดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันสอดส่องดูแลโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเวทีนี้ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลได้อย่างมีนัยสำคัญ จากภาคนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้การกำกับดูแลที่ดีของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เป็นไปตามหนึ่งในยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน (พ.ศ. 2561 – 2564) คือ พัฒนาการมีส่วนร่วม และสื่อสารอย่างเข้าถึงและเข้าใจ

สำหรับการจัดสัมมนาไฟฟ้าสีเขียวในวันนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นเวทีที่สี่ ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายของโครงการไฟฟ้าสีเขียว โดยเวทีแรก จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เวทีที่สอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเวทีที่สาม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. และ สำนักข่าว The Bangkok Insight ยังคงร่วมมือที่จะเดินหน้าร่วมกันสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายภาคประชาชน กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป.

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE