ด่วน!! สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสร้างอาชีพ

7773
views
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

บางจาก นครศรีธรรมราช – 24 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ กาพย์เกิด ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการเปิดเผยจากนางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ว่าทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่พร้อมให้บริการใน 3 กลุ่มอาชีพ กว่า 31 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรม จำนวน 10 สาขาอาชีพ ,กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 9 สาขาอาชีพ และกลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการจำนวน 12 สาขาอาชีพ โดยทางสถาบันฯ จะกำหนดให้มีการฝึกอบรมวันละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถร่วมกำหนดห้วงเวลาในการเปิดฝึกอบรมกันได้ตามความเหมาะสม แต่ในทุกหลักสูตรจะต้องมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละไม่น้อยกว่า 20 คน สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีดังนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร และไม่เป็นนักเรียน/นักศึกษาในระบบ

โดยนำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 79 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 075-399297 หรือรวมกลุ่มผู้สนใจเข้าฝึกให้ได้จำนวนแล้วแจ้งผ่านหน่วยงานหรือผู้นำในชุมชุน/ท้องถิ่นเพื่อแจ้งสถาบันฯ ต่อไป

มนฤดี สิทธิศักดิ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE