รองผู้ว่า เชิญชวนชาวนคร แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว ในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 9-15 พ.ค. 65

553
views

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวหรือสีนวล ลด ละ เลิกอบายมุข ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยผ่านรายการวิทยุ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ซึ่งออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง ในเช้าวันนี้(6 พ.ค.65)ว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัน

วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นสู่มรดกโลก สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมธรรมยาตราพุทธมามกะ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น. จากบริเวณวงเวียนน้ำพุ มาตามถนนราชดำเนิน เพื่อเข้าสู่ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ก่อนการประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมกันทั้งจังหวัด ซึ่งในระดับจังหวัด จะดำเนินการที่ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และในระดับอำเภอ กำหนดจัด ณ ที่ทำการอำเภอ หรือวัดศูนย์กลางประจำอำเภอ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาครั้งนี้ ยังกำหนดให้มีการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีขาว หรือสีนวลพร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แห่งความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนำเสนอพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อขึ้นสู่มรดกโลกด้วย นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5 การประดับธงชาติ และธงธรรมจักรหน้าอาคารสำนักงาน ของทุกส่วนราชการ และวัดทุกวัด การรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรม การประดับโคมประทีป

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา การจัดนิทรรศการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา กิจกรรมเสวนาธรรม “ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้สู่พระพุทธศาสนา 4.0” กิจกรรมศรัทธามาหานครฯ (จุดเช็คอิน) พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบูชาเวียนเทียน และกิจกรรมเดินวิ่งวิสาขบูชา เป็นต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE