สุดยิ่งใหญ่อลังการ !! “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก” ณ ลานวัดพระมหาธาตุ 17-18 กรกฎาคมนี้

491
views

จ.นครศรีธรรมราช – คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดแสดงมโนราห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคมนี้’

12 ก.ค. 65 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์ นาคเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมการแสดง “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2565 “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

สำหรับการจัดแสดงดังกล่าว คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกอำเภอและคณะโนราห์อาชีพในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ด้วยการจัดกิจกรรมการแสดง “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และส่งเสริมคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยการมีส่วนร่วมจากศิลปินแห่งชาติ นักเรียน นักศึกษา คณะโนราห์ รวมทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูส่งเสริมให้โนราห์ เป็นการแสดงที่ทรงคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ โนราห์ เป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทยพื้นเมืองของภาคใต้ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นการแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาช้านาน เป็นการแสดงที่มีแบบแผนในการร่ายรำและขับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีดนตรีเป็นลูกคู่ เล่นรับ-ส่ง ตลอดการแสดง โนราห์ สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นของภาคใต้ ที่มีท่าราที่อ่อนช้อย สวยงาม บทร้องเป็นกลอนสด ผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ สรรหาคาให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไวมีความหมายทั้งบทร้อง ท่ารำและเครื่องแต่งกาย เดิมนิยมใช้นักแสดงเป็นผู้ชายล้วน แต่ปัจจุบันมีนักแสดงหญิงเข้าไปแสดงด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดง “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก”ณ ลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE