พุทธศาสนิกชนเมืองคอน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

822
views

พุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

จ.นครศรีธรรมราช – พุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เชิญชวนทุกคนร่วมลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดเข้าพรรษา

เช้าวันนี้ (13 กรกฎาคม 2565) ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว โดยมีพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธ) เป็นประธานสงฆ์

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้ธรรมจักษุ (โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติมรรคญาณ คือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตลอดเข้าพพรรษา งดดื่มสุรา ของมึนเมา ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ .

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE