เปิดประวัติ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ่อเมืองคอน(คนใหม่)

2864
views
เปิดประวัติ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ่อเมืองคอน(คนใหม่)

ยินดีต้อนรับ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (คนใหม่)

ประวัติ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการ จ. นครศรีธรรมราช คนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2508 ภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร จบการศึกษาปริญญาตรี ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญาโท พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 54 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 59 ที่วิทยาลัยมหาดไทย

ประวัติการรับราชการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

วันที่ 2 มีนาคม 2542 เข้าทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 17 มกราคม 2543 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) จ.ตรัง

วันที่ 2 มกราคม 2545 เลื่อนฐานะเป็นปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7) จ.ตรัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักงาน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 มกราคม 2548 เข้ามาทำหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 4 เมษายน 2548 ทำหน้าที่บุคลากร 8 ว กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 3 ธันวาคม 2550 ทำหน้าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8 ว กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 24 ตุลาคม 2551 ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8 ว กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สนง.กถ.สป.

วันที่ 30 สิงหาคม 2553 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (จวค.เชี่ยวชาญ)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 หัวหน้าสำนักงาน จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง

วันที่ 21 กันยายน 2564 ย้ายไปดำรงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี ก่อนเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE