ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ก่อนพิธีสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

4100
views
ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนคร

ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนคร

เมืองนครศรีธรรมราช ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ใช้ระยะเวลา 3 เดือน

ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนคร

ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนคร

วันนี้(19 เม.ย.61) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หก และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีบวงสรวงขอขมาศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ตามพิธีทางศาสนาพราหมณ์ เพื่อบูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หก และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ที่ให้มีการซ่อมแซมและบูรณะศาลบริวารทั้ง 4 หลัง เนื่องจากหลังคารั่ว ทำให้ฝ้าเพดานซึ่งของเดิมทำจากไม้อัดและยิปแผ่นซั่มบอร์ดชำรุดเสียหาย ส่วนการบูรณะใหม่จะใช้ไม้เนื้อแข็งเพื่อความคงทนถาวร ซึ่งในการบูรณะดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เนื่องจากวันที่ 1-5 สิงหาคม 2561 เทศาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประจำทุกปี

ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนคร

ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนคร

สำหรับศาลบริวารทั้ง 4 หลัง เป็นที่ประดิษฐานของพระเทวะโพธิสัตว์ จำนวน 4 องค์ ได้แก่ พระเทวะโพธิสัตว์ พระอะมิตาภะพุทธ / พระเทวะโพธิสัตว์ พระอะโมฆะสิทธิพุทธ /พระเทวะโพธิสัตว์ พระรัตนะสัมภาวะพุทธ และพระเทวะโพธิสัตว์ พระอักโษภะยาพุทธ

ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนคร

ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนคร

ที่ผ่านมาการบูรณะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ที่เป็นตัวอาคารหลัก ทางภาคเอกชนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังเหลืออาคารศาลบริวารอีก 4 หลัง ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซม ซึ่งหลังคารั่วทำให้ฝ้าเพดานชำรุด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งทางภาคเอกชนได้บริจาคงบประมาณในการบูระซ่อมแซมเช่นกัน โดยยึดหลักการว่าการบูรณะดังกล่าวจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบของเดิม ให้ผู้บริจาคทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างโดยตรง ใช้ช่างสิบหมู่ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ทางจังหวัดจะไม่แตะต้องเรื่องเงิน

ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนคร

แต่การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่จังหวัดแต่งตั้ง รวมทั้งการก่อสร้างห้องน้ำที่หยุดชะงักอยู่ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ด้วย ส่วนการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดจะให้เทศบาลนครฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยเฉพาะด้านการรักษาความสะอาด การดูแลความปลอดภัย การจัดระเบียบต่าง ๆ แต่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการฯ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ .

ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนคร

ข่าว/ภาพ – ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE