“ต้นลำแพน ชุมชนบ้านเขาวัง” มรดกของแผ่นดิน ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

6410
views
ต้นลำแพน ชุมชนบ้านเขาวัง

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช เปิดวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี “ต้นลำแพน ชุมชนบ้านเขาวัง”  

ต้นลำแพน ชุมชนบ้านเขาวัง

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเห็นความสำคัญของต้นไม้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ ให้มีการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีต้นไม้ทรงคุณค่า ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีต้นไม้ และชุมชนได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด คือ ประเภทต้นไม้ คือ ต้นลำแพนชุมชนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ และประเภทองค์กรชุมชน คือ ชุมชนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ต้นลำแพน ชุมชนบ้านเขาวัง

สำหรับต้นลำแพนบ้านเขาวัง ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นไม้ 1 ใน 63 ต้น รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี เมื่อปี 2561 เป็นต้นไม้มีอยู่ทั่วไปริมธารบ้านเขาวัง เป็นไม้ที่ขึ้นในพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า พื้นที่ใดมีต้นลำแพนป่า หรือลำแพนภูเขาแสดงว่าพื้นที่นั้นไม่แห้งแล้งน้ำ ชาวบ้านเขาวังเรียกต้นลำแพนป่าว่า ไม้ซับน้ำ ต้นลำแพนต้นดังกล่าวมีอายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี อยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ต้นลำแพน ชุมชนบ้านเขาวัง

สำหรับชุมชนบ้านเขาวัง ตั้งเป็นชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 เป็นพื้นที่อยู่ในหุบเขามีภูเขาช้างสี และเขานาแค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหลวง หรือเทือกเขานครศรีธรรมราช ชาวเขาวังส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนสมรม ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด สะตอ หมาก มะพร้าว มะมุด จำปาดะ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปลูกพืชผักในสวนประเภท มะนาว กระวาน ผักหวานช้างโขลง กล้วยน้ำว้า เป็นพืชผักไว้บริโภค หรือเสริมรายได้ของครัวเรือน ชุมชนบ้านเขาวังได้รับการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นชุมชนที่ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้

ต้นลำแพน ชุมชนบ้านเขาวัง

– ประชาสัมพันธ์จังหวัด นครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE