งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561

2896
views
งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาครัฐและเอกชน

ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561 รวม 10 วัน 10 คืน ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว และความรักสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมภายในงานกำหนดให้มีขึ้นอย่างหลากหลาย

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

อาทิ การประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแข่งขันเพลงบอก โนรา กลอนสด หนังตะลุงเยาวชน การประกวดวรรณกรรมไทย ร้องเรือเด็ก การพูดเสียงตัวตลกหนังตะลุง การประกวดหุ่นเปรต การสาธิตหุ่นเปรตและจัดขบวนแห่หุ่นเปรต การแสดงวิพิธทัศนา การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชเพื่อหาตัวแทนฑูตวัฒนธรรมของจังหวัด และการออกร้านของภาคส่วนต่างๆ

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งด้านหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมด้านพลังงานและพลังงานทดแทน เวทีชุมชนเทศบาล และการออกร้านกาชาด เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมกาชาดและเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ด้วย

หฺมฺรับ

ส่วนการประกอบพิธีแห่หฺมฺรับและประกวดหฺมฺรับเพื่อชิงรางวัลหฺมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2466 ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 95 โดยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ป้ากานต์ มีดี – รายงาน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE