ลิขิต…พระอาจารย์พุทธทาส “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป”

4867
views

ลิขิต…พระอาจารย์พุทธทาส
“มัน เกิดขึ้น – ตั้งอยู่ – แล้วดับไป” นี้เป็นมนต์ บทใหญ่ ใช้เมื่อ “ได้” ซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุขใจกาย ไม่เมามาย ลืมตัว หรืองัวเงีย,

“มันเกิดขึ้น – ตั้งอยู่ – แล้วดับไป” ก็เป็น มนต์ บทใหญ่ ใช้เมื่อ “เสีย” ซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญสุข แม้ลูกเมีย ไม่อ่อนเปลี้ย สับสน หรือวุ่นวาย,

“มัน เกิดขึ้น – ตั้งอยู่ – แล้วดับไป” ใช้ เป็นมนต์ บทใหญ่ ครั้ง “สุดท้าย” เป็น อาวุธ สัประยุทธ์ กับความตาย แสน สบาย เพราะก้าวล่วง จากบ่วงมารฯ

ลิขิต...พระอาจารย์พุทธทาส

ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-เปลี่ยนแปลง-แล้วดับไปทั้งสิ้น เป็น อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา……

อนิจจัง (ความไม่เที่ยง)
ทุกขัง (ความไม่่คงทน, ทุกสิ่งล้วนเป็นทุกข์)
อนัตตา (ความไม่มีตัวตน)
หรือไตรลักษณ์ คือ สภาพธรรมชาติของทุกสรรพสิ่ง

ไตรลักษณ์

ทุกสรรพสิ่งในโลก ล้วนเกิดขึ้น และตั้งอยู่ และดับไปแต่ละขณะ
ชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่ง
เกิดขึ้นและดับไปอยู่ทุกขณะ
เป็นการถ่ายทอดพลังงาน แสง เสียง และพลังงานในรูปแบบต่างๆ
เกิดขึ้นและดับไปอย่างบริสุทธิ์

ไตรลักษณ์

เมื่อความจริงเช่นนี้ อดีตจึงไม่มี อนาคตจึงไม่มี
มีแต่การเกิดขึ้นและส่งการพลังงานอย่างบริสุทธิ์
โดยไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้
เป็นเพียงแต่การถ่ายทอดของพลังงานบริสุทธิล้วนๆ

ดิน น้ำ ไฟ ลม

แต่เรามักไม่ทราบความจริงในข้อนี้ มักนำความทรงจำ ในอดีต มาเปรียบเทียบ ให้เกิดความสุขความทุกข์
สิ่งนั้น สิ่งนี้ ทุกสิ่งเป็นเพียงการปรุงแต่ง ชีวิตเป็นไปตามครรลองของพลังงานเท่านั้น
หรือจะพูดอีกอย่างว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเอง (ตถตา)
หรือทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัย(อิทัปตยตา ปฏิจสมุทบาท)

ข้อมูล – gotoknow.org/posts/356138

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE