รมว.เกษตร สั่งวางแผนหนุน “ปลูกโกโก้แทนยางพารา” หลังตลาดต้องการมาก

2297
views
ปลูกโกโก้แทนยางพารา

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการ เรื่อง การวางแผนผลิตโกโก้ทดแทนการทำสวนยางพารา โดยให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯไปหารือในรายละเอียด

ปลูกโกโก้แทนยางพารา

“สถานการณ์พืช ผลทางการเกษตรทราบว่าขณะนี้ตลาดภายในประเทศและตลาดโลกมีความต้องการ ผลผลิตโกโก้ มากขึ้นประกอบกับในประเทศไทยมีเกษตรกรเริ่มให้ความสนใจปลูกโกโก้กันมากขึ้นด้วยเพราะราคาซื้อขายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่นๆ ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำไว้ประการหนึ่งด้วยการลดการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและตลาดต่างประเทศด้วยการปลูกพืชอื่นทดแทน

ปลูกโกโก้แทนยางพารา

ดังนั้น เพื่อเป็นการวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาดซึ่งเป็นแนวทาง การปฎิรูปภาคการเกษตรที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว จึงขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเพื่อสนับสนุนการปลูกโกโก้ทดแทนสวนยางที่มีอายุเกิน 25 ปีหรือสวนยางที่ให้น้ำยางน้อยไม่คุ้มทุนการผลิตโดยให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งอาจประกอบด้วยข้าราชการจาก กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมวิชาการ/กรมพัฒนาที่ดิน/สศก./สปก./กยท.และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง ฯลฯ ตามความเหมาะสม”นายกฤษฎาระบุในหนังสือสั่งการ

ปลูกโกโก้แทนยางพารา

ทั้งนี้คณะทำงานดังกล่าวจะมีทำหน้าที่ดังนี้

1.ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศของพืชโกโก้ว่ามีความแนวโน้มต้องการมากน้อยเพียงใด

2.ศึกษาสภาพพื้นที่ๆจะใช้ทำการเพาะปลูกโกโก้ตามคุณภาพดิน(Zoning by Agri-Map)ว่าพื้นที่ภูมิภาคใดของประเทศไทยที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชดังกล่าวและจะสามารถสนับสนุนให้ปลูกในพื้นที่สวนยางทดแทนยางเก่าหรือปลูกแซมในสวนยางได้หรือไม่อย่างไร

ปลูกโกโก้แทนยางพารา

3.ประมาณการต้นทุนและความยากง่ายเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการเพาะปลูก/การบำรุงรักษาระหว่างเพาะปลูกและการแปรรูปโกโก้ออกเป็นผลผลิตสู่ตลาดตามห่วงโซ่การผลิตโกโก้ว่าเป็นอย่างไร

4.หากผลการศึกษาปรากฎว่าพื้นที่ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการปลูกและผลิตโกโก้รวมทั้งให้ผลตอบแทนคุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วให้เร่งรัดจัดทำแผนการผลิต(Agriculture Production Plan)โกโก้ทั้งนี้อาจใช้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา มาใช้เป็นต้นแบบ(Model)ในการวางแผนการผลิตโกโก้ในครั้งนี้ก็ได้

– ข่าว posttoday.com

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE