พลังแห่งบุญ..เปลี่ยนชีวิต!! การสร้างบุญบารมีที่ถูกต้องและได้บุญมาก

3787
views
พลังแห่งบุญ

“บุญ คือความสบายใจ ก่อนทำก็สบายใจ ขณะทำก็สบายใจ ทำแล้วก็สบายใจ คิดถึงทีไร สบายใจทุกที”
– หลวงปู่ทวด

ตามหลักพุทธศาสนา สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งบุญ หรือเป็นที่มาของบุญ นั้นเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ โดยย่อมี ๓ อย่าง คือ ๑. ทานมัย บุญเกิดจากการให้ทาน ๒. สีลมัย บุญเกิดจากการรักษาศีล ๓. ภาวนามัย บุญเกิดจากการเจริญภาวนา

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่เป็นการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้องและได้บุญมากนั้นมีดังนี้

ตักบาตรหน้าวัดพระธาตุเมืองนครฯ.. ทุกวันอาทิตย์

๑. การให้ทาน รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่น เป็นการช่วยลดความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ การติดยึดในวัตถุสิ่งของ การทำทานที่ได้ผลมากหรือมีอานิสงส์บุญมากคือ วัตถุทานนั้นบริสุทธิ์ ผู้ให้มีเจตนาที่บริสุทธิ์ทั้งก่อนให้ กำลังให้และหลังการให้ และผู้รับบริสุทธิ์ที่มีเนื้อนาบุญบริสุทธ์หรือเนื้อนาบุญสูง

๒. การรักษาศีล เป็นการฝึกใจให้ลด ละ เลิกความชั่ว กิเลสทั้งหลาย ไม่เบียดเบียน รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น การทำความดีให้เกิดขึ้น

๓. การเจริญภาวนา เป็นการพัฒนาจิตใจ และปัญญาให้สูงขึ้น เห็นตามความเป็นจริง อันจะทำให้ใจสงบ และมีความสุขมากขึ้น

๔. การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของตน

๕. การช่วยเหลือสังคม สละแรงกาย แรงใจ เพื่อส่วนรวม เป็นบุญที่ให้กับคนหมู่มาก

วันพระ

๖. การเปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมบุญกับเรา หรือมีส่วนร่วมในบุญ รวมไปถึงการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว

๗. การยอมรับและยินดีในการทำความดีของผู้อื่น เป็นการอนุโมทนาในการทำคุณงามความดีของผู้อื่น

๘. การฟังธรรม เป็นการขัดเกลาเพิ่มพูนสติปัญญาให้สูงขึ้น

๙. การแสดงธรรม ให้ความรู้เรื่องธรรมะ นำธรรมมะไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้ ได้ปฏิบัติามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

๑๐. ทำความเห็นให้ถูกต้อง เป็นการปรับปรุง พัฒนาความคิดเห็น ความเข้าใจ ให้ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์

ทำบุญ ให้ได้บุญ

ถ้าได้อ่านมาถึงตอนนี้ ก็คงจะพอเข้าใจได้ไม่ยากว่า ในการทำบุญนั้นมีหลายช่องทางที่ไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียว แต่ทุกวันนี้มีคนมากมายขาดความรู้และความเข้าใจ ไปติดกับดักของการทำบุญอยู่เพียงแค่วิธีแรก คือ การทานหรือวัตถุทาน

เพราะถ้านึกจะทำบุญก็จะนึกกันได้แต่เพียง การตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายปัจจัยให้พระ ถวายเงินให้วัด เป็นต้น โดยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าการตั้งใจถือศีล ๕ ให้ครบสมบูรณ์เพียงหนึ่งวัน หรือตั้งใจนั่งสมาธิด้วยจิตสงบเพียงช้างกระดิกหูนั้นมีอานิสงส์ของบุญที่มากกว่าเป็นไหนๆ

 สมาธิ

เพราะทานนั้นได้อานิสงส์บุญน้อยกว่าการถือศีล และการถือศีลนั้นได้อานิสงส์บุญน้อยกว่าการภาวนา ที่เป็นบันไดไล่กันขึ้นไป

เมื่อเรารู้เรื่องวิธีการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้องแล้ว ก็มาลองดูกันว่า ประโยชน์ที่ได้จากการทำบุญกันเพื่อจะได้เข้าใจลึกซึ้งว่า ทุกวันนี้เราทำบุญกันไปเพื่ออะไร

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE