“ในหลวง”ถวาย 29 ล้านบาท บูรณะพระบรมธาตุ

1490
views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 29 ล้านบาท ที่มีผู้ทูลเกล้าถวายฯ ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดซื้อทองคำบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

4วันนี้ (8 ก.ค.59) ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมหารือการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเสนอพระบรมธาตุเจดีย์ฯ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อีกทั้งมีการจัดตั้งกองทุนมรดกโลก ปัจจุบันมีเงินกว่า 3 ล้านบาท จากการที่จังหวัดได้จัดทำพระบรมธาตุเจดีย์จำลอง 999 องค์ เช่าบูชาองค์ละ 14,999 บาท เพื่อนำเงินมาสมทบ2กองทุนฯ ส่วนการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย จำนวน 30 ล้านบาท และนายจิมมี่ ชวาลา ได้บริจาคเงิน 28 ล้านบาท ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการร่วมจัดซื้อทองคำบูรณะซ่อมแซมองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

"ในหลวง"ถวาย 29 ล้านบาท บูรณะพระบรมธาตุ

นายกองเอก ดร.ดิสธร กล่าวว่า เงินจากนายจิมมี่ ทูลเกล้าฯ 5ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีจำนวน 2 ยอด คือ ทูลเกล้าเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 จำนวน 28 ล้านบาท และทูลเกล้าเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 25559 จำนวน 1,043,088.68 บาท ซึ่งผู้ทูลเกล้าเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อทองคำบูรณะซ่อมแซมองค์พระบรมธาตุเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินดังกล่าวให้มูลนิธิฯ มาดำเนินการบูรณะองค์พระบรมธาตุและเป็นพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้เห็นสมควรให้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาจัดซื้อทองคำแล้วทำเป็น6เข็มขัดหรือสายสังวาลย์รัดกลีบบัวคว่ำบัวหงาย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเนื่องจากปี 2559 เป็นปีมหามงคล 2 วาระ คือ โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ดังนั้น ที่สายสังวาลย์ทองคำแต่ละชิ้นจะมีตราสัญลักษณ์ของทั้งสองพระองค์เนื่องในวาระดังกล่าวปรากฏอยู่ด้วย โดยให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ มีจำนวน 9 ชิ้น

1นายกองเอก ดร.ดิสธร กล่าวว่า การออกแบบและจัดทำสายสังวาลย์ชิ้นแรกจะดำเนินการให้เสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตร และทรงพระสุหร่าย แล้วนำมาเก็บรักษาไว้ เมื่อมีการจัดทำสายสังวาลย์เสร็จเรียบร้อยครบทั้ง 9 ชิ้นแล้ว จะอัญเชิญไปประกอบรัดกลีบบัวคว่ำบัวหงายจนรอบ เพื่อจารึกไว้ที่โบราณสถานแห่งนี้.

ที่มา – สำนักข่าวไทย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE