ขุดค้นโบราณคดี 8 จุดวัดพระธาตุเมืองคอน

1328
views
ขุดค้นโบราณคดี 8 จุดวัดพระมหาธาตุฯเมืองคอน

จ.นครศรีธรรมราช คณะกรรมการในการนำเสนอพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก เห็นชอบการขุดค้นทางโบราณคดี 8 จุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานการนำเสนอเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6/2559 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท โดยแยกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน คือ จากกองทุนมรดกโลก และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดค้นทางโบราณคดี และค่าตรวจพิสูจน์อายุของโบราณสถาน บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จำนวน 8 จุด คือ พระวิหารหลวง วิหารพระทรงม้า เจดีย์ราย วิหารธรรมศาลา วิหารโพธิ์พระเดิม วิหารโพธิ์ลังกา วิหารคด และวิหารพระเขียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานของเอกสารในภาคผนวกการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

อย่างไรก็ตาม คาดว่าต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน คือ ใช้เวลาขุดค้น 1 เดือน และส่งตรวจพิสูจน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่สหรัฐอเมริกา 1 เดือน โดยมีสำนักศิลปากรที่ 14 เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำภายในวัดพระมหาธาตุฯ จำนวน 525,000 บาท ตามแบบแปลน และประมาณการที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้ออกแบบและเสนอ

ทั้งนี้ แบ่งงบเป็นสองแหล่ง รับผิดชอบอย่างละครึ่งคือจากกองทุนมรดกโลก และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยให้วัดพระมหาธาตุฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และที่ประชุมยังได้เห็นชอบรับรองแผนการจัดการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร การพัฒนาบุคลากรเพื่อปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์แหล่งมรดกอย่างยั่งยืน กรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และการจัดทำปฏิทินวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นต้น

ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า การจัดทำเอกสาร เสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อขั้นบัญชีเป็นมรดกโลกนั้น กำลังเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559

นายอาณัติ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 14 กล่าวว่า ความคืบหน้าในการบูรณะตัวองค์พระบรมธาตุเจดีย์ มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 45% ขณะนี้มีปัญหาความชื้นของอากาศ ไม่สามารถปิดทองพระอรหันต์ 8 รูปได้ ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำคลังเก็บสิ่งของมีค่า และการจัดซื้อทองคำ

นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า การบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเงินบริจาคจำนวน 29 ล้านบาทเศษ ที่ นายจิมมี่ ชวาลา ทูลเกล้าฯ ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ซึ่งถือเป็นพระราชทรัพย์นั้น ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และกรมศิลปากรจะนำมาจัดซื้อทองคำ เพื่อทำเป็นสายรัดกลีบบัวคว่ำบัวหงาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

สำหรับการรับบริจาคเงินและทองคำเพื่อสมทบบูรณะพระบรมธาตุฯ นั้น ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการมรดกโลกฯ ของจังหวัดยังไม่ได้ดำเนินการรับบริจาคแต่อย่างใด ส่วนที่มีผู้มีจิตศรัทธาได้มาบริจาคทองคำไว้ก่อนหน้านั้น ได้มอบให้เสมียนตราจังหวัดจัดทำบัญชีไว้ แต่สำหรับที่มีการประชาสัมพันธ์รับบริจาคเงินสมทบทุนพระธาตุยอดทอง เพื่อบูรณะพระบรมธาตุนั้น ทางวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับจังหวัดแต่อย่างใด
ที่มา – ไทยรัฐ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE