‘รัตนสูตร’ คาถาขจัดภัยจากโรคระบาด ภูตผี ภยันตรายทั้งปวง

2881
views
'รัตนสูตร' คาถาขจัดภัยจากโรคระบาด

โดยเหตุที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสูตรนี้ เพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์เบียดเบียน ชาวพุทธจึงถือเป็นธรรมเนียมสวดพระสูตรนี้เพื่อขจัดโรคภัยเช่นโรคห่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่า การสาธยายรัตนสูตร หรือรัตนปริตรจะทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลาย

การเจริญภาวนา

รัตนสูตร เป็นพระสูตรว่าด้วยอานุภาพ การน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย ที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดมอบ ให้พระอานนท์นำสวด ให้แก่ชาวเมืองเวสาลี เพื่อขจัดปัดเป่าโรคระบาด ความอดอยาก ขับไล่ภูตผีปีศาจ อุบัติภัย และอุปัทวันตรายทั้งปวง

ทำให้บ้านเมืองรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลาย มีความสุข สงบสุขร่มเย็น และยังให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรม แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์พลานุภาพของพระพุทธเจ้า ขอให้ทุกท่านมีความสุข สวัสดี แคล้วคลาดปลอดภัย จากโรคภัย อุปัทวันตรายทั้งปวง เทอญ

สำหรับ “บทสวดรัตนสูตร” ตามความเชื่อในสมัยโบราณว่ากัน ใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติร้ายแรงทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับชาวกรุงเวสาลี ซึ่งมีทั้งโรคระบาด อันตรายจากภูตผีปีศาจ ความอดอยากล้มตาย และด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนสูตรนี้ เมื่อนำมาสวด ภัยพิบัติร้ายแรงได้ระงับลงอย่างฉับพลัน

ปัจจุบัน “บทสวดรัตนสูตร” ถูกนำมาใช้ในการทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับพระสงฆ์เพื่อเป็นการขจัดภัย 3 ประการ คือ ข้าวยากหมากแพง (ทุพภิกขภัย), ภูตผีปีศาจทำอันตราย (อมนุสภัย), โรคภัยไข้เจ็บ (โรคภัย)

“รัตนสูตร” คาถาขจัดโรคภัย ภูตผี ภยันตรายทั้งปวง โควิด-19 ระบาดดูแลสุขภาพให้ดีปลอดภัยทุกท่านเทอญ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE