สมเด็จพระวันรัต ประทานพระโอวาทแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ ” พ่อท่านคล้าย ” ที่วัดธาตุน้อย

4188
views

” พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ” เทวดาเมืองคอน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) พระนามเดิม ปุ่น สุขเจริญ ฉายา ปุณฺณสิริเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำรงพระยศอยู่ ๑ ปี ๔ เดือน ๑๗ วัน สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ สิริพระชันษาได้ ๗๗ ปี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ทรงประทานพระโอวาทแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ของ พ่อท่านคล้าย ที่วัดธาตุน้อย ดังมีใจความตอนหนึ่งว่า..

“ตั้งแต่สร้างกรุงศรีอยุธยามาจนถึงบัดนี้ ยังไม่เคยมีสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ หรือพระราชาคณะองค์ใดได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรถึง ๒๕ ไตรเลย .. เคยมีสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งได้รับ ๒๔ ไตร แต่พ่อท่านคล้าย นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นพิเศษพระราชทานถึง ๒๕ ไตร”

 พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ " เทวดาเมืองคอน

และความตอนหนึ่งบรรยายว่า”พระมหากษัตริย์จะพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่พระสงค์รูปใด ย่อมเป็นไปตามพระราชประเพณีนิยม ซึ่งมีเกณฑ์กำหนดเอาไว้ แต่สำหรับพ่อท่านคล้ายศรัทธาเลื่อมใสเป็นพิเศษ พระราชทานผ้าไตรจีวรจำนวนมากถึง ๒๕ ไตร นับว่าเป็นพิเศษไม่เคยมีมาก่อนเลย”

ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งของพ่อท่านคล้าย และเป็นความภาคภูมิใจของชาวภาคใต้ที่มีพระเภระที่ทรงคุณวิฒิคุณธรรมซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเช่นนั้น

ปัจจุบันแม้พ่อท่านคล้ายจะมรณภาพไปหลายปีแล้วก็ตามแต่ความศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนยังคงมีอยู่ไม่เสื่อมคลาย ดังจะปรากฎให้เห็นว่ามีรูปเหรียญและรูปภาพของท่านเป็นที่สักการบูชา

 

SHARE