นร.บ้านนาตาแย้ม ปลื้มทำคะแนนสอบโอเน็ต 59 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา

3171
views
บ้านนาตาแย้ม ทุ่งสง

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559 และประกาศผลสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น โดยสามารถสรุปจำแนกตามสังกัด ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายงานสาระการเรียนรู้ในแต่ละวิชา ปรากฏว่า โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สังกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 ผลรวมเฉลี่ย ได้ 60.72 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในปีนี้

โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม

ซึ่งมีผลคะแนนแบ่งออกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดังนี้

กลุ่มสาระภาษาไทย 69.69
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 64.44
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 50.78
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 54.44
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 64.17
** โดยสูงกว่าระดับประเทศ +16.19 กันเลยทีเดียว**

บ้านนาตาแย้ม

นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม กล่าวว่า โรงเรียนบ้านนาตาแย้มเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่นอกเมือง มีนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 15 คน ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ประจำปี 2559 ซึ่งส่งเสริมให้ครูเข้าใจเรื่องหลักสูตร โดยการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู เพื่อให้ครูทุกคนเข้าใจหลักสูตรอย่างชัดเจน ครูผู้สอนทุกคนต้องวิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดทำโครงสร้างรายวิชา พร้อมทั้งออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนการสอนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด แล้วนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หลังจากนั้นดำเนินการวัดและประเมินผลก่อนเรียน-หลังเรียน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามจุดประสงค์ และตัวชี้วัด สำหรับระหว่างเดือนธันวาคม 2559 จนถึงเดือนมกราคม 2560 โรงเรียนทดสอบพรีโอเน็ตให้กับนักเรียนทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกัน เพื่อนำผลการทดสอบของนักเรียนมาวิเคราะห์ว่ามีตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนยังทำไม่ได้ แล้วสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดนั้นใหม่ ซึ่งในการสอบแต่ละครั้งจะนำผลการสอบมาวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบผลการสอบของนักเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้
วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการวิเคราะห์มาออกแบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
ครูศึกษาค้นคว้ารูปแบบ/วิธีสอน/เครื่องมือ/นวัตกรรมเพื่อใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และผู้เรียน
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่วางแผนไว้
บันทึกผลหลังสอน และนำผลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหา
จากการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ ทำให้โรงเรียนบ้านนาตาแย้มมีผลสัมฤทธิ์สูงในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2557, 2558 และปี 2559

——————————————
ที่มา : มติชนออนไลน์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE