ปากพนัง เปิดตลาดต้องชม แห่งที่สอง

3651
views
ตลาดย้อนยุค@ปากพนัง

กระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม แห่งที่สองของ จ.นครศรีธรรมราช ที่ อ.ปากพนัง สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี ให้มีตลาดในทุกมุมเมือง เป็นที่ค้าขาย สร้างรายได้แก่คนในพื้นที่

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชกาาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ตลาดย้อนยุค@ปากพนัง บริเวณถนนชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มี คณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ เทศบาลเมืองปากพนัง เข้าร่วมงาน ชมสินค้าในตลาดย้อนยุค@ปากพนัง มีพ่อค้าแม่ค้า นำสินค้าจำนวนมาก หลายประเภท ทั้ง ของกิน ขนม ของใช้ อาหารทะเลสดและแห้ง วางขาย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มากันเป็นครอบครัว เดินเลือกซื้อสินค้า บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางสภาพอากาศเย็นสบายในช่วงยามเย็น

ตลาดย้อนยุค@ปากพนัง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตลาดต้องชม ที่กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ส่งเสริมให้ตลาดย้อนยุค@ปากพนัง เข้าร่วมโครงการ จะช่วยสร้างช่องทางการตลาด จำหน่ายผลผลิต สินค้า สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.นครศรีธรรมราช อีกทางหนึ่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อตลาดต้องชม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ SMEs มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปิดตลาดชุมชนครบตามเป้าหมาย 77 ตลาด ในปีประมาณนี้ มีเป้าหมายใหม่ 77 ตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีรายได้อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยใช้การบริโภคในประเทศ ป็นตัวขับเคลื่อน ช่วยเหลือประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ในการวางรากฐานของประเทศไทยในอนาคต โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจองถิ่น โดยใช้กลไกตลาดชุมชน แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรไทยกับรัฐบาล และช่องทางการขยายผลผลิตที่มีความหลากหลายของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง พัฒนาและสร้างความหลากหลายของสินค้าที่ตรงกับรสนิยมของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว แต่เน้นอัตลักษณ์ พความเป็นชุมชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้กลไกตลาก เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

ตลาดย้อนยุค@ปากพนัง

นายชินพล ดิตถะวิโรจน์ ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายในจัดสรรงบประมาณ 2 แสนบาทให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตลาดต้องชม ตลาดย้อนยุค@ปากพนัง มีแม่ค้าจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ทุกวันอาทิตย์ รวม 290 ราย นอกจากนั้น ในงานมีเรือยาว บริการนำเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนแม่น้ำปากพนัง ในราคาคนละ 200 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์ แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE