นครศรีธรรมราช วางแผนกลยุทธ์การบริการจัดการมังคุดครบวงจร

1257
views
มังคุด นครศรีธรรมราช

มังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราช จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาราคามังคุด ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 พร้อมเห็นชอบการขอสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่
วันนี้(9 มิ.ย.63) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการ

มังคุด นครศรีธรรมราช

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแผนกลยุทธ์การบริการจัดการมังคุดครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหามังคุดทั้งด้านการตลาด และราคาตกต่ำ

นายศิริพัฒ พัฒกุล

ซึ่งผลผลิตมังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราชจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งวางแผนการแก้ไขปัญหาผลผลิตมังคุด โดยให้บริหารจัดการแยกจากกันระหว่างมังคุดคุณภาพ กับมังคุดเกรดทั่วไป ให้นายอำเภอแต่ละอำเภอที่มีมังคุดเป็นผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย

เพื่อช่วยเหลือสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่นการกำกับดูแลตัวแทนรับซื้อ และคุณภาพของมังคุด และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง ลดการพึ่งพิงราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 โอนสำเร็จจำนวน 226,124 ราย เป็นเงิน 1,130,620,000 บาท โอนไม่สำเร็จ 161 ราย เป็นเงิน 805,000 บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อีกทั้งที่ประชุมยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสนับสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ยากลาย อ.ท่าศาลา วงเงิน 3 ล้านบาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปไม้ผลต้นน้ำตาปี อ.พิปูน วงเงิน 2ล้านบาท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลผลิตทางการเกษตรนบพิตำ วงเงิน 10 ล้านบาท.

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE