มูลนิธิ “คุณพุ่ม” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” จ.นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2566

1740
views

วันนี้ (14 ก.ย.66) ที่ห้องประชุมเขาหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2566 โดยมีพระครูธรรมรัตนโสภิต เจ้าอาวาสวัดพระเพรง นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะครู บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมพิธี

นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้จัดพิธีฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์ฯ และการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” ว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(Early Intervention : El) และเตรียมความพร้อมเด็กพิการทุกประเภทความพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนถึงอายุ 18 ปี ทั้งประเภทให้บริการที่ศูนย์ฯ ที่หน่วยบริการที่บ้านและชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรมราช ทั้ง 23 อำเภอ จำนวน 741 คน

เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนอนุบาล,โรงเรียนเรียนร่วม,โรงเรียนเฉพาะความพิการรวมถึง การพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งนี้ “มูลนิธิคุณทุ่ม” โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานกรรมการ

“มูลนิธิคุณพุ่ม”เป็นองค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 – จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรทุน”มูลนิธิคุณพุ่ม”ในการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็กออทิสติกและเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ โดยได้รับจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 168 ทุนๆ ละ 4,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 840,000 บาท

ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่ง ที่พระองค์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กพิการยิ่งขึ้น

ซึ่งแม้การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กพิการในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกว่าคนปกติหลายเท่าตัวและทำให้ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้น แต่เชื่อมั่นว่าทุกคนมุ่งหวังให้บุตรหลานได้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น และสูงสุดคือให้พวกเขาเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณภาพ : สำนักงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE