ม.ราชภัฏนครฯ ออกแบบฟอนต์ไทย“นครศรีราชภัฎสุธี”สไตล์หัวนะโม โชว์เอกลักษณ์ความเป็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

10424
views
ดาวน์โหลดฟอนต์ นครศรีราชภัฎสุธี”

ตามที่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 28 พฤศิกายน 2562 ที่ผ่านมา ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ออกแบบตัวอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

ในลักษณะเดียวกันกับหัวนะโมนั้น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้ อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ออกแบบกลุ่มคำดังกล่าว ได้ทำการออกแบบกลุ่มคำ “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบรูปลักษณ์อักษรที่จะพัฒนาไปสู่การออกแบบฟอนท์ที่จะใช้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ศึกษาอักขระหัวนะโมและศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้มาเป็นแนวคิดในการออกแบบเพื่อนำเสนอให้เห็นเอกลักษณ์ผ่านตัวอักษร และได้มีการออกแบบตัวอักษรส่วนหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อเสร็จสิ้นออกแบบครบทุกตัวอักษรจะทำการจดลิขสิทธิ์ และลงทะเบียนตัวอักษรไทยในระบบต่อไป

ส่งมอบฟอนต์ “นครศรีราชภัฎสุธี”

ส่งมอบฟอนต์ “นครศรีราชภัฎสุธี” มรภ.นศ. ส่งมอบแบบอักษรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมรับเกียรติคุณจากผู้ว่าฯเมืองนครฯ

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี และ อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง อาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นครศรีราชภัฎสุธี

ในการเป็นผู้สนับสนุน การจัดทำแบบอักษรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช “นครศรีราชภัฎสุธี”โดยแบบอักษรดังกล่าว เป็นแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำหนดให้มีการออกแบบขึ้น เพื่อใช้เป็นแบบอักษรประจำจังหวัด เพื่อแสดงออกซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความรัก ความรักสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

font nakhonsi rajabhat suthi

ดาวน์โหลดฟอนต์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE