กิจกรรม มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี ๒๕๖๗

168
views
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ ๔ และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

ด้วยความเชื่อของพุทธศาสนิกชนในอินเดียและลังกามีความเชื่อว่า การทำบุญและการกราบไหว้บูชาให้ได้กุศลจริงจะต้องปฏิบัติต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า และใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าให้มากที่สุด ความเชื่อนี้จึงได้ส่งต่อมายังชาวพุทธในประเทศไทย โดยเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอยู่ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์ และพระพุทธรูป เป็นต้น

การกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านี้เท่ากับเป็นการกราบไหว้บูชาต่อพระพักตร์พระพุทธองค์เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อกันว่า การนำผ้าไปบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยการโอบรอบองค์ ถือเป็นการบูชาที่สนิทแนบกับพระพุทธองค์ ทั้งยังได้บุญกุศลแรงกล้าอีกด้วย

กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอปากพนัง และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

กำหนดการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น​​​- กิจกรรมสวดด้าน
​​​​ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๐๐ น.​​​- กิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา
​​​​ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๓๐ น.​​​- กิจกรรมส่งมอบผ้าพระบฏพระราชทาน, ผ้าพระบฎประทาน
​​​​ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง
เวลา ๑๕.๐๐ น.​​​- กิจกรรมกวนข้าวยาคู
​​​​ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช
เวลา ๑๙.๐๐ น.​​​- กิจกรรมสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน
​​​​ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.​​- กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗
​​​​ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.​​- นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การแสดงของนักเรียน
​​​​- กิจกรรมรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน
​​​​ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๐๖.๓๐ น.​​​- กิจกรรมทำบุญตักบาตร
​​​​ณ บริเวณถนนราชดำเนินด้านหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
เวลา ๑๔.๐๐ น.​​​- กิจกรรมปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฎ
​​​​ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช
เวลา ๑๖.๐๐ น.​​​- กิจกรรมถวายผ้าพระบฎพระราชทาน
​​​​ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช
เวลา ๑๘.๓๐ น.​​​- กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
​​​​ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE