คณะกรรมการขับเคลื่อน ขอจัดตั้งจังหวัดที่ 78 ของประเทศไทย

66319
views

นครศรีธรรมราช : คณะกรรมการขับเคลื่อนขอจัดตั้งจังหวัดที่ 78 ของประเทศไทย (8 อำเภอ ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมืองานวิจัย การขอจัดตั้งจังหวัดที่ 78 ของประเทศไทย โดยมี ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานและสักขีพยานการลงนาม

นายสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนขอจัดตั้งจังหวัดที่ 78 เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอำเภอในโซนเขา 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอทุ่งสง บางขัน นาบอน ทุ่งใหญ่ ฉวาง ช้างกลาง ถ้ำพรรณรา และอำเภอพิปูน มีความพร้อมในทุกด้าน ที่จะขอจัดตั้งจังหวัดใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาให้ทั่วถึง เป็นการยกระดับการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ สร้างงานและรายได้ พร้อมทั้งสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล สถานศึกษา ให้มีความพร้อม และรองรับกับประชากรที่มีเพิ่มขึ้น

การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการรวมตัวกันของภาคประชาชนทั้ง 8 อำเภอ และสนับสนุนการขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน ในส่วนการทำงานวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการแยกจังหวัด ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้

ด้าน ดร.ชนิกานต์ ใสยเกื้อ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ระบุว่า งานวิจัยฉบับนี้ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 4 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้นำท้องถิ่น กลุ่มผู้แทนภาครัฐ และกลุ่มนักธุรกิจ จากนั้น จะรวบรวมเอกสาร สรุป วิเคราะห์ จัดทำรูปเล่มเพื่อนำเสนอต่อไป

ก่อนหน้านี้ กระทรวงมหาดไทยยืนยัน การพิจารณาตั้งจังหวัดใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ขณะที่จังหวัดที่จะตั้งใหม่นั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และต้องเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา เพื่อให้เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด และจังหวัดที่แยกออกมามา ต้องมีหลักเกณฑ์และเป็นไปตามคณะมติของรัฐมนตรี ประกอบด้วย

1.ต้องมีไม่น้อยกว่า 8 อำเภอ
2.มีประชากรไม่น้อยกว่า 3 แสนคน
3.หน่วยงานราชการที่จะมาเป็นจังหวัดใหม่มีความพร้อมหรือไม่ ที่สำคัญต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนทั้งจังหวัด

ทั้งนี้ จังหวัดใหม่ที่จะแยกออกมานั้น ได้แก่ จังหวัดนครสุวรรณภูมิ จะแยกมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชุมแพ แยกมาจากจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดไกลกังวล แยกมาจากจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดทุ่งสง แยกมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดเทิงนคร แยกมาจากจังหวัดเชียงราย

เนื้อหาต้นฉบับ

↗️
SHARE