บ้านวังโหล อ.ลานสกา-บ้านสระโพธิ์ อ.เชียรใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด”หมู่บ้าน อยู่เย็น” ประจำปี 63

2766
views

บ้านวังโหล อ.ลานสกา และบ้านสระโพธิ์ อ.เชียรใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวด หมู่บ้าน อยู่เย็น ประจำปี 2563 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(15 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ภาคประชาสังคมร่วมประชุม ซึ่งในมีหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับตำบล ระดับอำเภอ เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกระดับจังหวัด จำนวน 7 หมู่บ้าน

โดยคณะกรรมการฯได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กรมการปกครองกำหนด และผลงานของแต่ละหมู่บ้านอย่างละเอียด ปรากฎว่า มีหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลในระดับจังหวัด 6 หมู่บ้าน รางวัลละ 2 หมู่บ้าน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ บ้านวังโหล หมู่ที่ 12 ต.กำโลน อ.ลานสกา และ บ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ รองชะเลิศอันดับ 1 บ้านป่าสงวน หมู่ที่ 4 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ และบ้านบ่อมอง หมู่ที่ 6 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง และรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านคลองวัง หมู่ที่ 8 ต.ควนทอง อ.ขนอม และบ้านแพรกเมือง หมู่ที่ 9 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ได้รับรางวัล 10,000 –บาท 7,000-บาท และ 5,000-บาท ตามลำดับ พร้อมโล่รางวัล และหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้เป็นตัวแทนของจังหวัด ส่งเข้ารับการประกวดผลงานในระดับเขต และระดับภาคตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านด้วย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE