พม.เมืองคอน จัดอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ เพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้

1456
views

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน

วันนี้ (15 มิ.ย.63) นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ การถูกล่อลวงและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี รุ่นที่ 1 หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ณ อาคารศูนย์ชุมชนเคหะ หมู่บ้านเอื้ออาทรสะพานยาว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้น เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้

รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐานและแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อลดการเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี ซึ่งในการฝึกอบรมการฝึกทักษะอาชีพดังกล่าว กำหนดจัด 2 รุ่น ๆ ละ 20 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-24 มิถุนายน 2563 และ รุ่นที่

2 หลักสูตรการทำขนมไทย กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ผู้เข้ารับอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาทด้วย

นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนอกจากจะได้รับความรู้และทักษะการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะจากวิทยากรแล้ว ขอให้ต่อยอดด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนมาต่อยอดใช้ในการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะด้วย ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เราทำ สามารถเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวของเราด้วย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE