วันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม 2563 ร่วมทำบุญตักบาตร-เวียนเทียน ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

1417
views

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย มีความสำคัญคือ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยแสดงปฐมเทศนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
จั
งหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และบูชาเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือวันอาสาฬหบูชา ซึ่งวันดังกล่าว มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือ ประการแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ประการที่สองเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก ประการที่สามเป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก และ ประการที่สี่เป็นวันแรกที่เกิดรัตนะครบทั้งสามรัตนะ เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

ตักบาตรหน้าวัดพระธาตุเมืองนครฯ.. ทุกวันอาทิตย์

และเพื่อความเป็นสิริมงคล จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พระธาตุนครศรีธรรมราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้เวลา 18.00 น.ประกอบพิธีบูชาเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีบูชาเวียนเทียนอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE