จังหวัดพัทลุง ชิม ช้อป ‘ช่วยชุมชน ช่วยชาติ เที่ยวหลาดพัทลุง’ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

1910
views

จังหวัดพัทลุง ชิม ช้อป ช่วยชุมชน ช่วยชาติ เที่ยวหลาดพัทลุง กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานจัดกิจกรรม ” ช่วยชุมชน ช่วยชาติ เที่ยวหลาดพัทลุง ” ที่ตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน


จังหวัดพัทลุง มีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดกิจกรรม “ ช่วยชุมชน ช่วยชาติ เที่ยวหลาดพัทลุง ” เพื่อตอกย้ำความเป็นตัวตนของพัทลุง ในรูปแบบบ้านทุ่งไม่ปรุงแต่ง เนื่องจากตลาด

ใต้โหนด เป็นตลาดที่ครองใจผู้คน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติและวิถีชุมชน โดยรูปแบบของการจัดงาน มีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาเสนอขาย ควบคู่กับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรม ” ช่วยชุมชน ช่วยชาติ เที่ยวหลาดพัทลุง ” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย จะจัดต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ครอบคลุม ใน จ.พัทลุง ทั้ง 11 อำเภอ นอกจากนี้ทุกๆ เดือน จะมีกิจกรรมสาธิต เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า “ วิถีไทย ” ยกระดับสินค้าด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด อีกทั้งมุ่งหวังให้จังหวัดพัทลุง เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE