‘เชฟรอน’ จัดกิจกรรมเวทีเสวนา เส้นทางสู่ความสำเร็จ ชุมชนเข้มแข็ง โดยองค์กรชุมชน

1602
views

นครศรีธรรมราช – เชฟรอน เติมพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง จัดกิจกรรมเวทีเสวนา เส้นทางสู่ความสำเร็จ ชุมชนเข้มแข็ง โดยองค์กรชุมชน

วันนี้ (22 สิงหาคม 2563) ที่โรงเรียนวัดท่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนา “เส้นทางสู่ความสำเร็จ ชุมชนเข้มแข็ง โดยองค์กรชุมชน เครือข่ายโครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ตำบลปากพูน โดยมีนายคมสันต์ โอ้ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ภาคีเครือข่ายโครงการพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

โดยมีนายชัยโรจน์ วงศ์วิภูษณะ ประธานเครือข่ายโครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ตำบลปากพูน กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าว ซึ่ง โครงการนี้มีจุดเริ่มตันจากชุมชน ที่มีความต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงเสริมสร้างความแข็งของชุมชนในวิถีของตนเอง มากว่า 9 ปี โครงการประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการได้ โดยชุมชองอย่าเข้มแข็ง หนึ่งในรูปธรรมความสำเร็จนั้น คือ

การจัดตั้งเครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน และกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง รวมถึงการส่งเสริมการออมให้คนในชุมชน และการให้ความรู้ด้านการจัดการทางการเงิน โครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็งมีพื้นที่ดำเนินการ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพรหมคีรี และอำเภอท่าศาลา

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 แบ่งการดำเนินการเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการของชุมชนโดยชุมชนเอง ระยะที่ 2 ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบรอบด้านทุกมิติของชุมชน จนกระทั่งเกิดกลุ่มการเงินที่ใช้ชื่อว่า ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน ระยะที่ 3 เพิ่มความเข้มข้นการพัฒนาองค์กรชุมชน ทั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้านและกลุ่มอาชีพให้สามารถรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จนถึงระยะที่ 4 ที่เครือข่ายโครงการเชฟรอนพลังใจพลังคนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง โดยคณะกรรมการเครือข่าย ได้ดำเนินการเอง โดยการส่งเสริมสถาบันการเงินในชุมชน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจของชุมชนและดำเนินการ 2 เรื่องใหญ่ คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนและกองทุนประกันความเสี่ยง ปัจจุบันเครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้านตำบลปากพูนมีสมาชิก 1,496 คน มีเงินออมรวมกว่า 11 ล้านบาท และมีเงินกองทุนหมุนเวียนกว่า 13 ล้านบาท

โอกาสนี้ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวชื่นชมแสดงความยินดี กับความสำเร็จโครงการ ที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการ เป็นหนึ่งเดียวกันในการบริหารจัดการจนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็ง และจากคำกล่าวรายงน ทราบว่าเครือข่ายโครงการ ฯ ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 9 ปี มีการจัดตั้งสถาบัน
การงินในชุมชน โดยมีคณะกรรมการแต่ละชุมชนบริหารจัดการ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการร์กรทำงานร่วมกัน ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ

สร้างความยั่งยืนให้แก่สถาบันการงินในชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่จะสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ชุมชนด้วยกันเองโดยผ่านกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมและการสร้างความรักสามัคคี รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันในความเข้มแข็งได้ในระดับหนึ่ง การที่ภาคเอกชน เข้ามาสนับสนุนมาเติมเต็มในเรื่องการดำเนินการ การบริหารจัดการและพัฒนาทักษะความรู้ เป็นสิ่งที่ดีที่จะสามารถต่อยอดการดำเนินงานในอนาคต
จากนั้น นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และผู้ร่วมงาน ร่วมเติมเต็มการออมเงินลงในกะปุก มอบเตียงผู้ป่วยให้แก่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองปากพูน และเดินชมบู้ทการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน

– สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE