เมืองคอน | สร้างทีมลูกเสือแกนนำ ป้องกันแก้ไขเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา

1292
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างทีมลูกเสือแกนนำ ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา

วันนี้(28 ส.ค.63) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานและบรรยายพิเศษโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านปากเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และมีความตระหนักเกี่ยวค่านิยม 12 ประการ

รวมทั้งสร้างทีมลูกเสือแกนนำในการดำเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา มีลูกเสือ เนตรนารีจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 420 คน ใช้ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563

นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องเป้นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา จึงจำเป็นต้องป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนโดยเร่งด่วน การนำเด็กและเยาวชนมาเข้าค่ายโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ซึ่งเด็กและเยาวชนที่มาอยู่ร่วมกัน จะได้เรียนรู้ ใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน มีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักหน้าที่พลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต รู้จักการป้องกันยาเสพติด ตลอดจนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ไปขยายผลต่อเพื่อนนักเรียน ครอบครัวและชุมชนต่อไป

ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของประเทศชาติ ที่จะพัฒนาไปสู่ความเจริญและความมั่นคงต่อไปในภายภาคหน้า.

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE