ผู้ประกันตน 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! 15 ต.ค.-31 ธ.ค.63

1290
views
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมและโฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แถลงว่า จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 องค์การอนามัยโลกแนะนำการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อลดขั้นตอนการคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

ดังนั้น สปส.จึงให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษา และมุ่งหวังให้การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส่งผลให้ผู้ประกันตน ไม่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยโรคดังกล่าว

“จากการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง

โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี” นายนันทชัยกล่าว

โฆษก สปส.กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการขอรับบริการของผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยปี 2563 สปส.จะให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขอให้ผู้ประกันตนติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา

หากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมให้บริการ ให้แจ้งลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ที่ โทร 0-2956-2500 – 2510 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แน่นอน เมื่อไปรับบริการตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้

“เนื่องจากปี 2563 เป็นปีแรกที่ดำเนินการ ขณะนี้ สปส.อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจองสิทธิ สำหรับการให้บริการตั้งแต่ ปี 2564 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี เมื่อ สปส.มีความพร้อมในการให้บริการจองสิทธิผ่านระบบสารสนเทศได้แล้ว ผู้ประกันตนสามารถจองสิทธิขอรับบริการผ่านระบบสารสนเทศได้

โดยสามารถเลือกสถานพยาบาลในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกแห่งที่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมให้บริการอย่างแน่นอน

ดูต้นฉบับ

↗️
SHARE