‘กนกพร’ ชู 7 นโยบายชิงนายกอบจ. มุ่งดัน‘นครศรีธรรมราช’ผงาดศูนย์กลางภาคใต้

1157
views

‘กนกพร’ชู 7 นโยบายชิงนายกอบจ. มุ่งดัน‘นครศรีธรรมราช’ผงาดศูนย์กลางภาคใต้

11 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร เดชเดโช ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) นครศรีธรรมราช หมายเลข 2 ทีมพลังเมืองนคร ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่วงเช้าวันนี้ ระหว่างเดินตลาดบ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา ว่า ตนมีความพร้อมที่จะเข้ามาบริหารนครศรีธรรมราช โดยชู 7 นโยบาย ผลักดันนครศรีธรรมราชก้าวสู่เมืองศูนย์กลางของภาคใต้ให้ได้ในอนาคต ดังนี้

1.ด้านการศึกษา ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในต่างอำเภอได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากครูเจ้าของภาษา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนครูสอนภาษาต่างประเทศและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบถ้วนเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา จัดสร้างศูนย์วิจัยดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) ผลักดันให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการศึกษาดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นำรายได้สู่จังหวัด ผลักดันให้มีสนามกีฬามาตรฐานทุกๆอำเภอ โดยอบจ สนับสนุนให้แต่ละอำเภอได้มีสนามกีฬาที่มาตรฐาน รองการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติให้ได้ งบประมาณทั้งหมดสนับสนุนให้รายได้เข้าสู่จังหวัด

2.ด้านสาธารณสุข ยกระดับมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอทุกแห่งให้เป็นโรงพยาบาลฉันนำในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐประกันสังคมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิธีการทำงานและการจัดเตรียมสหกรณ์ต่างๆให้เพียงพอและผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว จัดตั้งเครือข่าย EMS โดยมี อบจ.เป็นศูนย์กลางจัดการเพื่อให้ครอบคลุมทุกตำบลและพื้นที่ห่างไกลภายใต้ชื่อโครงการ1669 ดูแลพื้นที่ 9,999 ตารางกิโลเมตร

3.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน คือ โซนลุ่มน้ำปากพนัง ลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำกลาย เมืองนครศรีธรรมราช โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะสร้างเตาเผ่าขยะที่ไร้มลพิษและโรงคัดแยกขยะในแต่ละโซน เพื่อรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด โดยจะเก็บค่ากำจัดขยะตามกรอบกฎหมายที่รัฐสามารถทำได้ และจะนำขยะหลังจากคัดแยกแล้วมาทำเป็น RDF เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างรายได้ให้กับ อบจ

4.ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการพัฒนา มัสยิดกลาง ให้เป็นศูนย์กลางศาสนาอิสลามประจำจังหวัดและโซน ภาคใต้ตอนบนโดยส่งเสริมการจ้างครูสอนศาสนารูฟัดดูอีนและการเรียนรู้ด้านอิสลามศึกษาให้แพร่หลายเชื่อมโยงหลักศาสนาเข้ากับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพอัตลักษณ์ชุมชนมุสลิมและการท่องเที่ยว และพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้สง่างาม ส่งเสริมต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดบนพื้นฐานชุมชน

5.ด้านการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจและคมนาคมของจังหวัด พัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์มให้เป็นศูนย์กลางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดเพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนและการค้าระหว่างกันในพื้นที่ พัฒนาโครงข่ายการขนส่งและคมนาคมของจังหวัดศูนย์กลางโลจิสติกส์ของพรรคใต้ตอนบนในอำเภอทุ่งสง ศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตร ผลักดัน เพื่อนำไปสู่การค้าขายที่ไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยจะใช้วิธีการประมูลราคาสินค้าทางการเกษตรและสามารถประมูลผ่านเว็บไซด์ เพื่อจะได้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทุกๆคน

6.ด้านการท่องเที่ยว เปิดตลาดท่องเที่ยว เมืองนครสู่สากลโดยมุ่งเจาะกลุ่มตลาดท่องเที่ยวสองกลุ่มได้แก่ตลาดท่องเที่ยววิถีพุทธตลาดท่องเที่ยววิธีอิสลามและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในทางทะเลที่มีอยู่เดิมเช่นคีรีวงศ์ ขนอม-สิชลให้แพร่หลายและมีนักท่องเที่ยวจำนวนเพิ่มขึ้นโดยอบจ.จะทำ campaign และ Road shows สถานที่และโปรแกรมการท่องเที่ยวต่อตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศในวงกว้างต่อไป

7.ด้านบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วม พัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ทันสมัยโปร่งใสและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนภายใต้แนวคิดอบจ. digital เข้าถึงได้ 24 ชั่วโมงพร้อมผลักดันให้เกิด E-service ในการบริการด้านต่างๆของอบจ.นครศรีธรรมราชสำอย่างแพร่หลาย

‘กนกพร’ชู 7 นโยบายชิงนายกอบจ. มุ่งดัน‘นครศรีธรรมราช’ผงาดศูนย์กลางภาคใต้
ต้นฉบับ

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE