รวมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด “นครศรีธรรมราช” ที่น่าไปเยือนสักครั้ง

4227
views

ย้อนรอยความเป็นมา “นครศรีธรรมราช”

จังหวัดนครศรีธรรมราช มักเรียกสั้นๆ ว่า นคร เป็นจังหวัดในประเทศไทย ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองจากสุราษฎร์ธานี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 780 กิโลเมตร จังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

ในอดีตมีชื่อเรียกดินแดนแถบนี้หลายชื่อ ที่ตะวันตกนิยมเรียกกันมาจนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 คือ “ลิกอร์” สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เป็นผู้เรียกก่อน โดยเพี้ยนมา จากคำว่า “นคร” ส่วนชื่อ “นครศรีธรรมราช” มาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีต ทรงมีพระนามว่า “พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช” มีความหมายว่า “นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” หรือ “เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่”

นครศรีธรรมราช

ถ้าจะลําดับความเป็นมาของนครศรีธรรมราชจากหลักฐานโบราณคดี พบว่ามีภูมิหลังความยาวนานนับตั้งแต่ยุคหินกลาง ในราว 8,350-11,000 ปีที่ล่วงมา จากหลักฐานมีการพบเครื่องหินที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่าระนาดหิน) ที่อําเภอท่าศาลา ในยุคโลหะได้พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกสําริด 2 ใบ ที่บ้านเกตุกาย ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง และที่คลองคุดด้วน อําเภอฉวาง

นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่อําเภอสิชลปัจจุบัน ยังมีร่องรอยโบราณสถาน และโบราณวัตถุเกี่ยวเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดใน นครศรีธรรมราช เช่น พระพุทธรูปสําริด ศิลปแบบอมราวดีของอินเดีย และเศียรพระพุทธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดีย เป็นต้น นครศรีธรรมราช จึงถือว่าเป็นราชธานีแรกของไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์มาก่อน

เที่ยวเอาใจสายบุญ

ไอ้ไข่วัดเจดีย์

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นครศรีธรรมราชยังคงเป็นแหล่งเฟื่องฟูรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาตลอดมา วัดดังที่ผู้คนทั่วประเทศต่างรู้จักคือ วัดเจดีย์ ที่มีความเชื่อถึงพลังของโชคลาภด้านตัวเลข จาก “ไอ้ไข่”

วัดเจดีย์ หรือรู้จักกันในชื่อของ วัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อก่อนนั้นเคยเป็นวัดร้าง ตำนานว่าสร้างมาแล้วมากกว่าพันปีเหลือเพียงเจดีย์โบราณที่อยู่ตรงบริเวณโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 ก็ได้มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ ทำให้มีพระภิกษุเข้ามาอยู่ประจำวัด และเป็นที่ประดิษฐานของพ่อท่านพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังเป็นวัดร้าง แต่นอกจากตำนาน ไอ้ไข่ จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีกลุ่มวัดที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง วัดพระมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร ความสูงประมาณ 55.78 เมตร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย ภายในวัดพระมหาธาตุฯ วิหารที่มีความสำคัญหลายองค์ประดิษฐานอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวิหารหลวงซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอมมีพระพุทธรูป “พระจ้าศรีธรรมโศกราช” ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ วิหารพระมหาภิเนษกรมพระทรงม้า ทางขึ้นไปบนลานประทักษิณ วิหารทับเกษตร วิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกาซึ่งเป็นที่จัดและแสดงโบราณวัตถุ

วัดนันทาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วัดนันทาราม

อยู่ถนนชายน้ำ ปากพนังฝั่งตะวันออกเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อผุด พระพุทธรูปหินทรายแดง ศิลปสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดยังได้ เก็บรักษาศิวลึงค์องค์ใหญ่องค์หนึ่งพบที่โบราณสถานเขาคา อายุประมาณ 1,200 ปี ในราวศตวรรษที่ 12–14 สลักจากหินปูนและสมบูรณ์ ที่สุดเท่าที่พบในภาคใต้

วัดกระดังงา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วัดกระดังงา

คาดว่าสร้างในสมัยอยุธยาวัดกระดังงาอยู่ห่างจากถนนสาย ขนอม-ในเพลา 200 เมตร ภายในอุโบสถมีภาพเขียนพุทธประวัติฝีมือวิจิตรบรรจง มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาประดิษฐานอยู่ภายในและมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจ

หอพระนารายณ์

หอพระนารายณ์

ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตรงข้ามหอพระอิศวรเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่ง อาคารหอพระนารายณ์เดิมไม่สามารถสืบทราบรูปแบบได้แล้วสิ่งที่พบภายในหอพระนารายณ์ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวา ทรงสังข์ มีอายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 10–11 นับเป็นเทวรูปที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาตินครศรีธรรมราช โบราณวัตถุที่ตั้งแสดงอยู่ในหอพระนารายณ์ขณะนี้คือ เทวรูปพระนารายณ์จำลองจากองค์จริงที่พบในแหล่งโบราณคดีแถบอำเภอสิชล

พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย

วัดธาตุน้อย หรือวัดพระธาตุน้อย

ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อ ท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง มีเนื้อที่ 46 ไร่ สร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งนายกลับ งามพร้อม ถวายแด่พ่อท่านคล้าย ท่านจึงได้สร้างพระธาตุน้อยขึ้นใน ปี 2504 ลักษณะของพระธาตุน้อยเป็นการจำลองพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพียงแต่งย่อส่วนให้เล็กลงเป็นเจดีย์ ทรงลังกา ฐานด้านกวางด้านละ 27 เมตร สูง 70 เมตร องค์เจดีย์สีขาวเด่นส่วนปลียอดแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกทาสีขาว ช่วงกลางหุ้มโมเสด ช่วงยอดสุดหุ้มด้วยทองคำหนัก 400 บาท ขณะนี้สรีระพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ สถานที่นี้จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย

เที่ยวปล่อยใจไปกับหาดสวยทะเลใส

เมื่อนึกถึงภาคใต้ ย่อมนึกถึงทะเล อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้จึงเป็นจุดหมายหลักที่ผู้คนนิยมไป ด้วยพื้นที่ที่มีทั้งภูเขา ชายหาด เกาะแก่ง จุดชมวิว น้ำตก ชายหาดขนอม และบ่อน้ำจืดในทะเลที่มักพบเห็นปลาโลมาอยู่เสมอ ที่อยากแนะนำเป็นพิเศษคือ สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ ได้แก่

อ่าวท้องหยี (Ao Thong Yi)

สภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับการพักแรมแบบแคมปิ้งหรือกางเต็นท์ อ่าวท้องหยีมีพื้นที่อยู่ในวงล้อมของเขาเพลาและเขากลาง ทำให้ชายหาดสงบเงียบและเป็นส่วนตัว

หาดหน้าด่าน (Hat Na Dan)

ลักษณะหาดเป็นแนวยาว ทรายขาวเนียนละเอียด มีสวนมะพร้าวโดยรอบ สถานที่เงียบสงบสามารถมองทิวทัศน์ท้องทะเลสีคราม ณ หาดแห่งนี้มีโรงแรมไว้คอยให้แก่บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่าวขนอม (Ao Khanom)

ห่างจากตัวอำเภอขนอม 1.5 กิโลเมตร สามารถเดินทาง ใช้ทางหลวงสาย 4014 ซึ่งแยกจากทางหลวงสาย 401 มาประมาณ 17 กิโลเมตร ผ่านตลาดสุขาภิบาลขนอมประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นจึงเลี้ยวขวาตามถนนลูกรัง มาถึงตัวหาดขนอม โดยที่นี่เป็นชายทะเลที่สวยงามยาวติดต่อกันประมาณ 2-3 หาด คือหาดในแปร็ด หาดในเพลา และหาดปากน้ำ ซึ่งรวมกันเรียกว่าหาดหน้าด่าน เป็นหาดทรายยาวสลับโขดหินตั้งอยู่ระหว่างเขาที่ยื่นไปในทะเลทั้งด้านเหนือและใต้ น้ำทะเลใสราวกระจก สามารถเล่นน้ำได้

หาดในเพลา (Hat Nai Phlao)

ห่างจากตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพียง 110 กิโลเมตร เป็นหาดที่มีชื่อเสียงของอ่าวขนอม ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของอ่าว มีลักษณะเป็นแนวยาวโค้งครึ่งวงกลมขนานกับแนวภูเขาที่ยื่นไปในทะเล หน้าหาดเป็นพื้นทรายขาวละเอียดเนียนนุ่มสลับกับหาดหินและโขดหินเป็นช่วงๆ มีธารน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกหินลาด น้ำทะเลใสสะอาดสีครามสวยงาม เหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำทะเล มีทิวมะพร้าวอันร่มรื่นและยังเขียวชอุ่มด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

เที่ยวแบบธรรมชาติบำบัด
นอกเหนือจากชายหาดและทะเล เมืองคอนยังเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ เพราะมีอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง คือ

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวงครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเมือง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง กิ่งอำเภอช้างกลาง และกิ่งอำเภอนบพิตำ มีเนื้อที่ประมาณ 570 ตารางกิโลเมตร ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 ประกอบด้วยเทือกเขาที่สลับซับซ้อน มียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาสูงสุดประมาณ 1,835 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นต้นน้ำลำธารและคลองต่างๆ กว่า 15 สาย

อุทยานแห่งนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 รางวัลยอดเยี่ยมประเภท แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะในการเดินทางมาท่องเที่ยวคือ เดือนมกราคม-เดือนกรกฎาคม

อุทยานแห่งชาติเขานัน

อุทยานแห่งชาติเขานันห่างจากตัวอำเภอท่าศาลา 30 กิโลเมตร อุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 409.79 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอท่าศาลาทั้งหมด ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สลับซับซ้อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกสุนันทา (น้ำตกเขานัน) น้ำตกกรุงนาง น้ำตกคลองเผียน ถ้ำกรุงนาง น้ำตกเขาใด เป็นต้น

บ้านคีรีวง

บ้านคีรีวง

ตั้งอยู่ที่ ต.กำโลน อ.ลานสกา หมู่บ้านเล็ก ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวหมู่บ้านประเภทโฮมสเตย์ ที่นี่นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงสายใยการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมนักท่องเที่ยวหลายคนถึงติดใจและหลงเสน่ห์ของบ้านคีรีวงกันเป็นแถว ๆ วันนี้เราเลยอยากที่จะพาเพื่อน ๆ ออกเดินทางไปทำความรู้จักกับ “บ้านคีรีวง” ให้มากขึ้นกัน และไม่แน่ว่าคุณอาจจะเห็นอีกหนึ่งมุมที่มีเสน่ห์ของบ้านคีรีวง และถ้าลองไปเห็นด้วยตาตัวเองด้วยแล้ว จะยิ่งหลงรักเป็นเท่าตัว

“วันหยุดยาว” 19-22 พ.ย.นี้ ถ้าใครยังไม่มีแพลนไปเที่ยวที่ไหน จังหวัดนครศรีธรรมราชก็อาจจะเป็นจุดหมายปลายทางที่มอบทั้งโชคลาภ และความสุข เอาใจคนท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

อ้างอิง : nakhonsi , sawadee , Bangkok BizNews

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE