“นิพนธ์” ขับเคลื่อนนครศรีธรรมราชไปด้วยกัน เน้น 10 เรื่องหลัก พร้อมผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก

943
views
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร มรดกโลก

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ขอเน้นย้ำให้มีการเร่งสำรวจและการออกหนังสือสำคัญที่หลวง การแก้ไขปัญหากรณี ส.ค. 1 ที่ได้ยื่นกับสำนักงานที่ดินไว้แล้วตั้งแต่ก่อนเดือน ก.พ. 2553 ในการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน ส่วนผู้ที่ถือครองที่ดิน ส.ค.1 แต่ไม่ได้ยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องยื่นคำร้องต่อศาลเฉพาะราย และขอให้เร่งสำรวจที่ดินทับซ้อนระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐที่ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าต้องเร่งดำเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อยภายใน 30 ธ.ค. 2563 ส่วนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)ทั้งวาตภัยและอุทกภัยต้องมีความพร้อมทั้งแผนเผชิญเหตุ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งขอให้ดูแลเรื่องทะเลการกัดเซาะชายฝั่งและการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วย

“สำหรับปัญหาด้านเกษตร เน้นให้ผู้เกี่ยวข้องด้านเกษตรหารือกับพาณิชย์จังหวัดให้มาก ทำตามนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เน้นการอบรมการขายออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อลดคนกลางในการจำหน่าย เช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้องเน้น 4 ด้านหลัก คือ ป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และบริหารจัดการและบูรณาการ อีกกรณีคือ การขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการทุกด้านที่จำเป็นและให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาทางเข้าวัดเจดีย์ไอ้ไข่ ให้ อบจ.นครศรีธรรมราช เสนอของบประมาณปี 2565 ซึ่งผมจะติดตามความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ 2 เดือนครั้ง ที่สำคัญขอเร่งรัดให้การเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวกับการอบรมสัมมนาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ” นายนิพนธ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณางานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจ.นครศรีธรรมราช 10 ประเด็นหลักคือ การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ที่จังหวัดกำหนดแผนเดินสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ 12 อำเภอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา การจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาด้านแรงาน ปัญหาด้านการเกษตร ปัญหายาเสพติด การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย งานสร้างความสมานฉันท์การเคารพและเทิดทูนสถาบันในสถาบันการศึกษา และการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารเป็นมรดกโลก จะเสนอ ครม.ได้ภายใน 30 เม.ย. 2564 รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรวัดเจดีย์ไอ้ไข่ อ.สิชล และโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย

“นิพนธ์”ดันวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลก
ต้นฉบับ

↗️
SHARE