โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 2

1956
views

มติ ครม.เห็นชอบโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ตามที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เสนอทำให้สามารถจ่ายเงินส่วนต่างแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้ทันที ซึ่ง กยท.ได้ประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง งวดแรกภายในวันที่ 11 ธ.ค.63

เจ้าของสวนยางและคนกรีดยางที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 1 มีคุณสมบัติครบถ้วนคือขึ้นทะเบียนก่อน 12 ส.ค.62 ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.62 แต่ไม่เกิน 15 พ.ค.63 กยท.ได้ตรวจสอบและส่งข้อมูลการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ตามโครงการฯ ให้กับ ธ.ก.ส. แล้ว เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในรอบถัดไป

เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,834,087 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กยท.จำนวน 1,142,294 ราย เกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งพื้นที่ปลูกกับ กยท.จำนวน 419,060 ราย และคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จำนวน 272,733 ราย

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 งวดแรกประจำเดือน ต.ค.63 จะใช้กำหนดราคายางพาราอ้างอิงย้อนหลัง 60 วัน คือตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.- 23 พ.ย.63 ซึ่งการจ่ายเงินงวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.63 จ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางงวดแรกจำนวน 968,468 ราย คิดเป็นพื้นที่ 10,154,813.613 ไร่ จำนวนเงิน 1,249.672 ล้านบาท และตั้งแต่เดือน พ.ย.63 เป็นต้นไป จะใช้กำหนดราคายางพาราอ้างอิงย้อนหลัง 30 วัน และจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเดือนละ 1 ครั้ง จนครบ 6 งวดตามโครงการ

SHARE