“นิพนธ์” กำชับผู้ว่าฯเมืองคอน ป้องกันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง

493
views

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(1 ก.พ.64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลด้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาทิ การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดิน การจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตมนโยบายรัฐบาล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 16 คนต่อแสนประชากร ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารเป็นมรดกโลก ซึ่งได้จัดทำเอกสารฉบับภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์แล้ว คาดสามารถเริ่มแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ภายในเดือนมีนาคม 2564

และส่งเอกสารส่งให้ศูนย์มรดกโลกเพื่อตรวจสอบในเดือนกรกฎาคม 2564 และองค์การยูเนสโก ตรวจสอบเอกสารและตรวจสถานที่จริงภายใน 15 พฤศจิกายน 2564 ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายและสั่งการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแห่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้น้ำมีเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยเฉพาะการรักษาระดับน้ำในป่าพรุควนเคร็งเพื่อป้องกันไฟป่า

ทั้งนี้จากการรายงานสถานการณ์น้ำของหน่วยงานของ กรมชลประทาน ระบุว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง และอ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน มีปริมาณน้ำในอ่างเฉลี่ย ร้อยละ 84.5 ของความจุอ่าง ซึ่งถือว่ายังเพียงพอ

นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังให้หน่วยงานของกรมชลประทาน เร่งรัดการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือคลองเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช ที่ยังติดขัดเรื่องการส่งมอบพื้นที่ พร้อมทั้งให้แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท และองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำรวจและปรับปรุงถนนที่ตัดขวางทางน้ำให้วางแผนปรับปรุงท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนท่อกลมเป็นท่อเหลี่ยม และขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ.

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE