เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เซ็นสัญญาเตาเผาขยะทุ่งท่าลาด แก้ปัญหาขยะล้นเมือง

3022
views

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน แก้ปัญหาขยะล้นเมือง

วันนี้(16 มี.ค. 64) ที่ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กับ ผู้แทนบริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด โดยมีนายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

สำหรับโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในการร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบข้อเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยเห็นชอบให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยเทคโนโลยีเตาเผา (Incineration)(อินซิเนเรชั่น) แบบ Stoker – Type (สโตกเกอร์ ไทป์) สามารถกำจัดขยะมูลฝอยและการผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) กำลังการผลิต ติดตั้ง 20 MW มูลค่าการลงทุน 2,900ล้านบาท ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีปัญหาขยะตกค้างสะสมในบริเวณพื้นที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งเป็นสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528จนถึงปัจจุบัน

ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องประสบปัญหาการบริหารจัดการขยะที่ทับถมเป็นเวลานาน และมีปริมาณมาก โดยการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผา (Incineration) แบบ Stoker – Type ดังกล่าวจะสามารถกำจัดขยะเก่า และขยะใหม่ รวมวันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน (กำจัดขยะเก่าวันละ 600 ตัน กำจัดขยะใหม่วันละ 400 ตัน) โดยมีมูลค่าการลงทุน 2,900 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด และมีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 20 ปี

เครดิตแหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE