กองทัพภาคที่ 4 ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ”ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง 2564″

1318
views

กองทัพภาคที่ 4 ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย รวม 10 ศูนย์ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล รองโฆษกกองทัพภาคที่ 4 สรุปการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้งของกองทัพบกตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก โดยได้อนุมัติให้ หน่วยขึ้นตรงของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร และพืชอาหารสัตว์ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในห้วงฤดูร้อน ได้มีน้ำไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อบริโภคและอุปโภค อย่างพอเพียง โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา จนถึง 30 ก.ย. 64 หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

โดยในภาพรวมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ ได้เตรียมความพร้อมของทุกศูนย์บรรเทาสาธารณภัย โดยมีการตรวจสภาพความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทุกพื้นที่ เตรียมพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งขณะนี้มีความพร้อม 100 % และสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันทีที่เกิดสถานการณ์ หรือได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชน ล่าสุด ได้จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้ทำการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปแล้ว กว่า 115,000 ลิตร ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล และนราธิวาส

ซึ่งขณะนี้ สถานการณ์ภัยแล้ง ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างมากขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ว หรือภัยพิบัติต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือได้โดยตรงที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 10 ศูนย์ ในพื้นที่ หรือแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7538 3405

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว-ภาพ จากศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทภ.4
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE