เรือเฟอร์รี่ “The Blue Dolphin” เตรียมพร้อมให้บริการเดินเรือ ชลบุรี-สงขลา

4558
views

เรือเฟอร์รี่ “The Blue Dolphin” เตรียมพร้อมให้บริการเดินเรือ ชลบุรี-สงขลา คาดทดสอบแล้วเสร็จ มี.ค.นี้ เปิดตัวพบสื่อ เม.ย. เฟสต่อไปเชื่อมประจวบฯ “ศักดิ์สยาม” สั่งทำข้อมูลดึงผู้ประกอบการขนส่งใช้บริการ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ในระยะแรกจะเดินเรือในเส้นทางระหว่าง จ.ชลบุรี – จ.สงขลา โดยออกเดินทางจากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบไปยัง จ.สงขลา และจะขยายเส้นทางเชื่อมโยงเข้ากับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ในระยะต่อไป ปัจจุบันเรือ The Blue Dolphin ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก BOI แล้ว และจะได้เคลื่อนย้ายเรือเพื่อไปทดลองการเดินเรือที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

คาดว่าจะทดสอบแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.64 และจะมีกิจกรรมพบสื่อมวลชน (Meet the Press) ในช่วงเดือน เม.ย.64 ทั้งนี้ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า(จท.)เร่งรัดเตรียมการเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการการขนส่งทางน้ำในเส้นทางดังกล่าวได้ตามแผนที่กำหนด โดยให้พิจารณาค่าระวางขนส่งทั้งในส่วนของรถบรรทุก และรถยนต์ส่วนบุคคลที่เหมาะสมและจูงใจให้มาใช้บริการ

นอกจากนี้ให้ จท. กรมทางหลวงชนบท(ทช.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการขนส่งทางน้ำในเส้นทางดังกล่าว โดยให้ประมาณการปริมาณการขนส่งและการเดินทางในเส้นทาง จ.ชลบุรี – จ.ประจวบคีรีขันธ์ – จ.สงขลา เพื่อวางแผนการขนส่งเชื่อมโยงท่าเรือ และการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว ไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามที่นโยบายกำหนด

พร้อมกันนี้ให้ จท. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วน เช่น อัตราค่าระวาง ระยะเวลาที่ใช้ การบริหารจัดการ และประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งให้จัดทำข้อมูลสถิติเปรียบเทียบระยะเวลา และต้นทุนในการขนส่งและเดินทางทางน้ำและทางบกระหว่าง จ.ชลบุรี – จ.สงขลา ทั้งในส่วนของรถบรรทุกและรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และบริษัทขนส่งในการพิจารณาคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสม

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า การคมนาคมขนส่งทางน้ำในเส้นทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) เข้ากับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor, SEC) ช่วยเพิ่มศักยภาพของการขนส่งทางน้ำ ลดต้นทุนและอุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก และลดปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง จท. จะได้ร่วมกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป.

「 ดูข่าวต้นฉบับ 」

‘คมนาคม’เตรียมเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ ‘สัตหีบ-สงขลา’

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE