ผู้ว่าฯเมืองคอน นำข้าราชการทำบุญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

1123
views

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 18 รูป เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564

วันนี้(1 เม.ย.64) เวลา 07.19 น.ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเก่า) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 18 รูป

เนื่องในข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564 วันที่ 1 เมษายน2564 มีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร/รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรแก่ข้าราชการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ข้าราชการพลเรือนทุกสังกัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย และประชาชนร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ครอบครัว และอุทิศส่วนกุศลแก่อดีตข้าราชการผู้ล่วงลับ
นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในหมู่ข้าราชการ และกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของข้าราชการ

สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี ขอให้กำหนดวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก คือ วันที่ 1 เมษายน 2472 และเพื่อเป็น การน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได มีมติเห็นชอบแล้วสำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ ข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการประชาชน

เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป และเพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ และเป็นวันที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป.

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE