เมืองคอน คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2564

1591
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ ครอบครัว นางสมบูรณ์ ยุทธิวัฒน์ ต.ปากนคร อ.เมือง เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และ นางสุดารัตน์ เอียดเจริญ เป็นบุคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564

 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคัดเลือกครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และบุคคลซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัวด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบ สามารถเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นต้นแบบแนวทางในการเสริมรสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ใช้แนวทางตามเกณฑ์ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด โดยผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัด จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ส่วนผู้ได้รับการยกย่องในลำดับรองจะได้รับเกียรติบัตรยกย่อง โดยมีคณะกรรมการ 6 คน จาก 6 หน่วยงาน จากคณะกรรมการทั้งหมด 9 คน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาควบคู่กับการจัดทำเอกสารเสนอขอรับการพิจารณา ในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด ก่อนพิจารณา ให้ครอบครัวนางสมบูรณ์ ยุทธิวัฒน์ อยู่ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช เป็น ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และ นางสุดารัตน์ เอียดเจริญ อยู่ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดย นางสุดารัตน์ฯ ได้แสดงวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการได้รับทราบด้วย สำหรับผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในฐานะครอบครัวร่มเย็น ได้แก่ ครอบครัวนางเปรมใจ ประพฤติตรง อยู่ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ ครอบครัวนายณรงค์ ศักดิ์มาศ อยู่ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี และ ครอบครัว นางอุไร พูดดี อยู่ ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานการประชุม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการในวันนี้ และ จะมีพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ในโอกาสต่อไป

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE