ผู้ว่าฯเมืองคอน ยืนยันจำเป็นต้องปิดหมู่บ้านบางบูชา เร่ง จนท.สแกนหาเชื้อทั้งหมู่บ้าน 284 ครัวเรือน 900 คนให้ได้ใน 5 วัน

708
views

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง ยืนยันจำเป็นต้องปิดหมู่บ้านบางบูชาหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เร่ง จนท.สแกนค้นหาเชื้อทั้งหมู่บ้าน 284 ครัวเรือน 900 คนให้ได้ใน 5 วัน

ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง ที่ประกาศให้ปิดหมู่บ้านชั่วคราว เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

วันนี้(3 พ.ค.64) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอปากพนังเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดสกัดเข้าออกหมู่บ้าน ที่บ้านบางบูชา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง

ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือทื่พำนักของตัวเอง นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การค้นหาและการคัดกรอผู้ป่วยในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น พร้อมๆ กับการดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วย โดยระบุว่าการจัดตั้งจุดคัดกรองครั้งนี้มีเป้าหมายดำเนินการใน 3 อย่างคือ การเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งอยากให้นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ได้มีการประชาสัมพันธ์และติดป้ายประกาศให้ชัดเจนว่า การประกาศปิดหมู่บ้านใดนั้น เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห้ามเดินทางเข้า-ออก ยกเว้นที่จำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค และให้จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกฝ่ายในการสกัด ค้นหา คัดกรอง และบังคับใช้กฎหมาย

ในขณะที่การดูแลบุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่ามีความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ที่อาศัยอยู่หรือเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ที่มีคำสั่งให้ปิดนั้นๆ ให้มีการคัดกรองและสั่งคุมไว้สังเกตอาการ. แยกกัก และหรือกักกัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งเร่งวางแผนแยกประเภทผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสทั่วไปให้ได้รับการตรวจหาเชื้อในห้องปฏิบัติการให้แล้วเสร็จทั้งหมู่บ้านโดยเร็ว และให้มีการตรวจปฏิบัติการเชิงรุก (active case finding) ทุกวันโดยประสานงานกับโรงพยาบาล และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 ( สคร.11) ที่มีความพร้อมในการตรวจเชื้อมาเก็บตัวอย่างทุกวันจนครบถ้วนทุกหลัง

สำหรับการสั่งปิดหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง ครั้งนี้สืบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการตรวจพบผู้ป่วย และผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วย และผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนครัวเรือน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 อำเภอปากพนังมียอดสะสมผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 42 คน

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE