เมืองคอน เพิ่มความเข้ม!! สั่งปิดหมู่บ้านอำเภอร่อนพิบูลย์เพิ่มอีก 3 หมู่บ้าน

1725
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มความเข้มมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้นั่งรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม ส่วนร้านสะดวกซื้อปิด 5 ทุ่มถึงตี 4 พร้อมสั่งปิดหมู่บ้านอำเภอร่อนพิบูลย์เพิ่มอีก 3 หมู่บ้าน

วันนี้(5 พ.ค.64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมของโลก ประเทศไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช และที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ยกระดับเพิ่มความเข้มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22 )ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

พร้อมทั้งให้ปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวของอำเภอร่อนพิบูลย์เพิ่มอีก 3 หมู่บ้าน และการใช้งบระงับยับยั้งของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดหา Rapid Test หาเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ให้จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองให้มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันนี้(5 พ.ค.64) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 31 คน ส่วนใหญ่มาจากการตรวจเชิงรุกกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิด ที่ได้กักกันไว้แล้ว อีกทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จึงถูกยกระดับอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงได้มีการปรับปรุงคำสั่ง/ประกาศให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22 )ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เช่น ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รวมทั้งหาบเร่ แผงลอย ให้นั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 น. ในลักษณะการนำไปบริโภคที่อื่น

ร้านสะดวกซื้อให้เปิดได้ในช่วงเวลา 04.00 – 23.00 น. และสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส เปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น.และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องกักตัว 14 วัน แม้ว่าจะผ่านด่านมาแล้วและไปอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนแต่ถ้าตรวจเจอภายหลังให้เจ้าหน้าที่สั่งกักตัวได้ทันทีเช่นกัน นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้สั่งปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวของอำเภอร่อนพิบูลย์เพิ่มอีก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านไทรทอง ต.ควนชุม หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหล่อ ต.ควนชุม และหมู่ที่ 8 บ้านต้นไทร ต.ควนพัง ทำให้อำเภอร่อนพิบูลย์มีการสั่งปิดไปแล้ว 6 หมู่บ้าน และอำเภอปากพนัง 1 หมู่บ้าน รวมเป็น 7 หมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้านที่ถูกสั่งปิด จังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดด้วย โดยมีการควบคุมการเข้าออกหมู่บ้านเท่าที่จำเป็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่อว่า การตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ของจังหวัด ได้มีการยกระดับเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุด เจ้าหน้าที่สามารถสั่งควบคุมไว้สังเกตอาการ การแยกกัก และการกักกันได้ โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคประจำด่านตรวจ พร้อมทั้งได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจให้มีความรัดกุม ปลอดภัยมากขึ้นด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามว่า เป็นการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน ไม่ได้หมายความว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีการระบาดหนัก ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 825 เตียง มีผู้ครองเตียง 413 เตียง และมีเตียงว่างจำนวน 412 เตียง ส่วนเตียงของโรงพยาบาลสนามเตรียมไว้ 190 เตียง มีผู้ครองเตียง 34 เตียง เตียงว่าง 156 เตียง

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE