ผู้ว่าฯเมืองคอน เปิดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งแรก

1864
views

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งแรก ขอให้สมาชิกฯ ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดหลักกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

วันนี้(7 พ.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ การกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครบทั้ง 24 คน มีนายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดประชุมว่า ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของสภาเทศบาลฯ เพื่อทำหน้าที่ของปวงชน ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ดังคำที่ได้ปฏิญาณตนที่ให้ไว้ต่อสภา

จากนั้นได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาล มีนายจิรศักดิ์ สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 ทำหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราว ให้สมาชิกสภาเทศบาลปฏิญาณตน โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ เป็นประธานสภาเทศบาลเพียงรายชื่อเดียว หลังที่ประชุมรับรอง นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ จึงขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาฯ และเป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อเลือกรองประธานสภาเทศบาล ซึ่งที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายสมชาย สังข์วิเชียร เพียงรายชื่อเดียวเช่นกัน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และนายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชด้วย

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครฯ การกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 และเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามลำดับ

ทั้งนี้ นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มีกำหนดแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE