เมืองคอน พร้อมฉีดวัคซีนวันละ 2 หมื่นคน ตั้งเป้าหมายร้อยละ 70 ของจังหวัดต้องได้รับวัคซีน

891
views

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 989,441 คน จากจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรทั้งจังหวัด ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 301,952 คน และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน 110,923 คน รวม 401,192 คน แต่จากการที่เปิดให้มีการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนของกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 -14 พฤษภาคม 2564 ปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนแล้วจำนวนกว่า 59,000 คน คิดเป็นร้อยละ 14.74 แต่ก็ถือว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย

ขณะที่จังหวัดได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุกมากขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข และ อสม.ลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้าน เพื่ออธิบายสร้างความเข้าใจถึงผลดีของการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมเชิญชวนให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ผู้ที่ทำงานด่านหน้า อาสาสมัครต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 14,000 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มหรือ 2 โดส จำนวน 1,825 คน รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 14,385 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมถึงศักยภาพในการฉีดวัคซีนทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล เพื่อรองรับแผนกระจายวัคซีน เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้กำหนดกำหนดสถานที่ในการฉีดวัคซีนอย่างน้อยอำเภอละ 2 จุด

ส่วนอำเภอขนาดใหญ่มีมากกว่า 2 จุด เช่น อ.เมืองนครศรีธรรมราช มี 6 จุด ได้แก่ จุดฉีดในโรงพยาบาล ประกอบด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จุดฉีดนอกโรงพยาบาล ประกอบด้วย หอประชุมเมือง(ทุ่งท่าลาด) ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัด และวัดสวนป่าน อ.ทุ่งสง มี 3 จุด ได้แก่ จุดฉีดในโรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จุดนอกโรงพยาบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลที่วัง เป็นต้น

โดยแต่ละวันทั้งจังหวัดสามารถฉีดวัคซีนได้จำนวน 20,280 คนต่อวัน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ลงทะเบียนได้ที่ไลน์หมอพร้อม แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม โรงพยาบาล รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือให้ อสม.ช่วยลงทะเบียนให้ก็ได้เช่นกัน และจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุก ทั้งในส่วนของการยกระดับการกักกันตัวของกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยให้พนักงานควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่พิจารณาตามความเหมาะสม หากจำเป็นต้องให้ไปกักตัวในสถานที่กักตัวกลางที่แต่ละพื้นที่กำหนด โดยให้ทุกอำเภอกำหนดให้มีสถานที่กักตัวกลางอย่างน้อย 1 แห่ง และมีการจัดระบบการกักตัวเป็นรอบๆ ไม่ให้กลุ่มเสี่ยงอยู่รวมกัน

ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงโดยเร็ว พร้อมดำเนินการค้นหาเชิงลึกในกลุ่มเสี่ยงสูงทันที รวมทั้งสามารถดำเนินการสุ่มตรวจเพิ่มเติมในสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทั้งในตลาดสดหรือจุดที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกพื้นที่

↗️
SHARE